ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ Resident กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน เมษายน 2561

อัพเดทล่าสุดเมื่อ: 2 เม.ย. 2561,12:53 น.
วันที่ แพทย์เวร ER & CCU แพทย์เวร กฟภ. วอร์ดซ้าย วอร์ดขวา & CONSULT
วันที่ 1 เมษายน 2561 พ.อรรถพงษ์,พ.สุภาภรณ์ พ.ก่าณา,พ.สุพรรษา พ.เกษม,พ.กีรติ พ.รชฎ,พ.กีรติ
วันที่ 2 เมษายน 2561 พ.ภัสวดี,พ.ธนิต พ.วรวุฒิ,พ.ภาณุพงษ์ พ.สริตา,พ.อัษฎางค์ พ.ศิริพรรณ,พ.อัษฎางค์
วันที่ 3 เมษายน 2561 พ.ธันยพร,พ.ธนิต พ.พัทธมน,พ.ปิยฉัตร พ.รชฎ,พ.ณัฐินันท์ พ.ณัฎฐณิชา,พ.ณัฐินันท์
วันที่ 4 เมษายน 2561 พ.สริตา,พ.ธนิต พ.ศิริพรรณ,พ.สุคนธา พ.มณษร,พ.รุ่งทิวา พ.สุภาภรณ์,พ.รุ่งทิวา
วันที่ 5 เมษายน 2561 พ.อรรถพงษ์,พ.ธนิต พ.เกษม,พ.กีรติ พ.ก่าณา,พ.สุพรรษา พ.ปนิตา,พ.สุพรรษา
วันที่ 6 เมษายน 2561 พ.ณัฎฐณิชา,พ.รชฎ พ.รติกร,พ.วัทธิกร พ.พัทธมน,พ.ปภาดา พ.ธันยพร,พ.ปภาดา
วันที่ 7 เมษายน 2561 พ.วรวุฒิ,พ.ณอร พ.ก่าณา,พ.พัชรกานต์ พ.ภัสวดี,พ.พิทยา พ.มณษร,พ.พิทยา
วันที่ 8 เมษายน 2561 พ.สริตา,พ.ธนิต พ.รติกร,พ.วัชริยา พ.ปนิตา,พ.วชิราภา พ.เกษม,พ.วชิราภา
วันที่ 9 เมษายน 2561 พ.ณอร,พ.ธนิต พ.พัทธมน,พ.ธีระพงศ์ พ.รชฎ,พ.ประศมา พ.อรรถพงษ์,พ.ประศมา
วันที่ 10 เมษายน 2561 พ.ภัสวดี,พ.ธนิต พ.วรวุฒิ,พ.ณัฐินันท์ พ.มณษร,พ.ปิยฉัตร พ.ณัฎฐณิชา,พ.ปิยฉัตร
วันที่ 11 เมษายน 2561 พ.รติกร,พ.ธนิต พ.ก่าณา,พ.รุ่งทิวา พ.ธันยพร,พ.สุคนธา พ.เกษม,พ.สุคนธา
วันที่ 12 เมษายน 2561 พ.พัทธมน,พ.ธนิต พ.ภัสวดี,พ.วชิราภา พ.อรรถพงษ์,พ.ภานุพงษ์ พ.ณอร,พ.ภานุพงษ์
วันที่ 13 เมษายน 2561 พ.สริตา,พ.ปนิตา พ.สุภาภรณ์,พ.ปภาดา พ.ธันยพร,พ.อัษฎางค์ พ.วรวุฒิ,พ.อัษฎางค์
วันที่ 14 เมษายน 2561 พ.อรรถพงษ์,พ.ณัฎฐณิชา พ.รติกร,พ.ประศมา พ.ก่าณา,พ.ธีระพงศ์ พ.ธนิต,พ.ธีระพงศ์
วันที่ 15 เมษายน 2561 พ.วรวุฒิ,พ.ธนิต พ.ภัสวดี,พ.ปิยฉัตร พ.เกษม,พ.รุ่งทิวา พ.ณอร,พ.รุ่งทิวา
วันที่ 16 เมษายน 2561 พ.ปนิตา,พ.ธนิต พ.มณษร,พ.สุคนธา พ.ณัฎฐณิชา,พ.ณัฐินันท์ พ.สริตา,พ.ณัฐินันท์
วันที่ 17 เมษายน 2561 พ.ศิริพรรณ,พ.สุพิชญา พ.รติกร,วัทธิกร พ.พัทธมน,พ.พัชรกานต์ พ.อรรถพงษ์,พ.พัชรกานต์
วันที่ 18 เมษายน 2561 พ.รชฎ,พ.สุพิชญา พ.ก่าณา,พ.อัษฎางค์ พ.ธันยพร,พ.วัชริยา พ.สุภาภรณ์,พ.วัชริยา
วันที่ 19 เมษายน 2561 พ.เกษม,พ.สุพิชญา พ.ภัสวดี,พ.ธีระพงศ์ พ.ณอร,พ.รุ่งทิวา พ.วรวุฒิ,พ.รุ่งทิวา
วันที่ 20 เมษายน 2561 พ.ปนิตา,พ.สุพิชญา พ.ก่าณา,พ.ประศมา พ.ณัฎฐณิชา,พ.ณัฐินันท์ พ.สริตา,พ.ณัฐินันท์
วันที่ 21 เมษายน 2561 พ.ธันยพร,พ.พัทธมน พ.เกษม,พ.สุคนธา พ.วรวุฒิ,พ.ปิยฉัตร พ.มณษร,พ.ปิยฉัตร
วันที่ 22 เมษายน 2561 พ.สุภาภรณ์ฺ,พ.ปนิตา พ.ณัฎฐณิชา,พ.รุ่งทิวา พ.อรรถพงษ์,พ.ธีระพงศ์ พ.ศิริพรรณ,พ.ธีระพงศ์
วันที่ 23 เมษายน 2561 พ.มณษร,พ.สุุพิชญา พ.ภัสวดี,พ.สุพรรษา พ.ณอร,พ.กีรติ พ.รชฎ,พ.กีรติ
วันที่ 24 เมษายน 2561 พ.สุพิชญา,พ.ธันยพร พ.วรวุฒิ,พ.สุคนธา พ.พัทธมน,พ.พัชรกานต์ พ.สุภาภรณ์,พ.พัชรกานต์
วันที่ 25 เมษายน 2561 พ.สุพิชญา,พ.ณอร พ.รติกร,พ.ณัฎฐณิชา พ.อรรถพงษ์,พ.พิทยา พ.ปนิตา,พ.พิทยา
วันที่ 26 เมษายน 2561 พ.สุพิชญา,พ.สริตา พ.มณษร,พ.เกษฒ พ.รชฎ,พ.พัทธมน พ.ธันยพร,พ.พัทธมน
วันที่ 27 เมษายน 2561 พ.สุพิชญา,พ.ปนิตา พ.ณอร,พ.ณัฎฐณิชา พ.ศิริพรรณ,พ.พิทยา พ.รติกร,พ.พิทยา
วันที่ 28 เมษายน 2561 พ.สุภาภรณ์,พ.มณษร พ.รชฎ,พ.เกษม พ.สริตา,พ.พัทธมน พ.สุพิชญา,พ.พัทธมน
วันที่ 29 เมษายน 2561 พ.ภัสวดี,พ.ณัฎฐณิชา พ.พัทธมน,พ.ณัฐินันท์ พ.ธันยพร,พ.ประศมา พ.ศิริพรรณ,พ.ประศมา
วันที่ 30 เมษายน 2561 พ.สุพิชญา,พ.รติกร พ.สุภาภรณ์,พ.ธีระพงศ์ พ.ก่าณา,พ.วัทธิกร พ.เกษม,พ.วัทธิกร