#
 
 WELCOME TO THE INTERNAL MEDICINE MAHARAT NAKHON RATCHASIMA HOSPITAL 
ตารางปฏบัติงานนอกเวลาราชการของแพทย์ Staff กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน ตุลาคม 2561
อัพเดทล่าสุดเมื่อ: 5 ตุลาคม 2561,08:28 น. 

ตารางปฏบัติงานนอกเวลาราชการของแพทย์ Staff กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน ตุลาคม 2561

 วันที่

ตึก 8 ชั้น

ตึกการไฟฟ้า

1 ตค.61

พ.ขวัญฤทัย

 

พ.ครองกมล

 

2 ตค.61

พ.จุรี

 

พ.เฉลิมพร

 

3 ตค.61

พ.ชัยวิวัฒน์

 

พ.ธานินทร์

 

 

4 ตค.61

พ.นิรุธ

 

พ.นภัทร

 

5 ตค.61

พ.นพวรรณ

 

พ.นิศา

 

6 ตค.61

พ.นพนันท์

พ.ถิรชาติ

พ.วสุนนท์

พ.ดารารัตน์

7 ตค.61

พ.วิศัลย์

พ.วีรพันธ์

พ.สิวะยศ

พ.ศุภกร

8 ตค.61

พ.พาวุฒิ

 

พ.พรรณทิพย์

 

9 ตค.61

พ.รุ่งนภา

 

พ.วทัญญู

 

 

10 ตค.61

พ.วัชรินทร์

 

พ.ฤทธิ์ทา

 

 

11 ตค.61

พ.อนุชิต

 

พ.อนุตตรี

 

12 ตค.61

พ.ถิรชาติ

 

พ.ดารารัตน์

 

13 ตค.61

พ.สุภาภรณ์

พ.สุจิณา

พ.อุดมศักดิ์

พ.จิราวดี

14 ตค.61

พ.สุจี

พ.ปิยภัทร

พ.รัฐกานต์

พ.ปิติ

15 ตค.61

พ.วัทธิกร

พ.อธิคม

พ.ขวัญฤทัย

พ.วิลาวัณย์

16 ตค.61

พ.วีรพันธ์

 

พ.ศุภกร

 

 

17 ตค.61

พ.สุจิณา

 

พ.จิราวดี

 

 

18 ตค.61

พ.ปิยภัทร

 

พ.ปิติ

 

 

19 ตค.61

พ.อธิคม

 

พ.วิลาวัณย์

 

 

20 ตค.61

พ.ครองกมล

พ.อัษฎายุธ

พ.จุรี

พ.กาญจนา

21 ตค.61

พ.เฉลิมพร

พ.ณัฐวรรธน์

พ.ชัยวิวัฒน์

พ.ศิริชัย

22 ตค.61

พ.อัษฎายุธ

 

พ.กาญจนา

 

23 ตค.61

พ.ธานินทร์

พ.กิตติพงศ์

พ.นิรุธ

พ.นพนันท์

 

24 ตค.61

พ.ณัฐวรรธน์

 

พ.ศิริชัย

 

 

25 ตค.61

พ.กิตติพงศ์

 

พ.นพนันท์

 

26 ตค.61

พ.วสุนนท์

 

พ.วิศัลย์

 

27 ตค.61

พ.นภัทร

พ.วสุนนท์

พ.นพวรรณ

พ.วิศัลย์

28 ตค.61

พ.นิศา

พ.สิวะยศ

พ.พาวุฒิ

พ.สุภาภรณ์

29 ตค.61

พ.สิวะยศ

 

พ.สุภาภรณ์

 

30 ตค.61

พ.อุดมศักดิ์

 

พ.สุจี

 

31 ตค.61

พ.รัฐกานต์

 

พ.วัทธิกร

 

 

ขึ้นบน
 ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์เดือนตุลาคม 2561 
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน ตุลาคม 2561 อัพเดท: 5 ตุลาคม 2561, 08:30 น.
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ Resident กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน ตุลาคม 2561 อัพเดท: 5 ตุลาคม 2561, 08:53 น.
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ Intern กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน ตุลาคม 2561 อัพเดท: 5 ตุลาคม 2561, 08:29 น.
ตารางปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ Staff เวร ER เดือน ตุลาคม 2561 อัพเดท: 5 ตุลาคม 2561, 08:28 น.
ตารางปฏบัติงานนอกเวลาราชการของแพทย์ Staff กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน ตุลาคม 2561 อัพเดท: 5 ตุลาคม 2561, 08:28 น.
ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรมเดือน ตุลาคม 2561 อัพเดท: 5 ตุลาคม 2561, 08:27 น.
ตารางการปฏิบัติงานประจำหอผู้ป่วยของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรมเดือน ตุลาคม 2561 อัพเดท: 5 ตุลาคม 2561, 08:27 น.
ดูทั้งหมด  
© ใช้กับบราวเซอร์ IE7+, FireFox ,Chome 
INTERNAL MEDICINE MAHARAT NAKHON RATCHASIMA HOSPITAL

ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-235870 แฟกซ์ 044-293044
 
ติดต่อทำเว็บไซด์ E-mail:ifelse05@gmail.com