#
 
 WELCOME TO THE INTERNAL MEDICINE MAHARAT NAKHON RATCHASIMA HOSPITAL 
ตารางปฏบัติงานนอกเวลาราชการของแพทย์ Staff กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน กันยายน 2561
อัพเดทล่าสุดเมื่อ: 30 สิงหาคม 2561,11:36 น. 

ตารางปฏบัติงานนอกเวลาราชการของแพทย์ Staff กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน กันยายน 2561

 วันที่

ตึก 8 ชั้น

ตึกการไฟฟ้า

1 กย.61

พ.สุนทร

พ.วัทธิกร

พ.ฤทธิ์ทา

พ.ขวัญฤทัย

2 กย.61

พ.อนุชิต

พ.ครองกมล

พ.อนุตตรี

พ.จุรี

3 กย.61

พ.ชัยวิวัฒน์

 

พ.ธานินทร์

 

 

4 กย.61

พ.นิรุธ

 

พ.นภัทร

 

5 กย.61

พ.นพวรรณ

 

พ.นิศา

 

6 กย.61

พ.พาวุฒิ

 

พ.พรรณทิพย์

 

7 กย.61

พ.รุ่งนภา

 

พ.วทัญญู

 

8 กย.61

พ.ถิรชาติ

พ.เฉลิมพร

พ.ดารารัตน์

พ.ชัยวิวัฒน์

9 กย.61

พ.วีรพันธ์

พ.ธานินทร์

พ.ศุภกร

พ.นิรุธ

 

10 กย.61

พ.วัชรินทร์

 

พ.สุนทร

 

 

11 กย.61

พ.ฤทธิ์ทา

 

พ.อนุชิต

 

12 กย.61

พ.อนุตตรี

 

พ.ถิรชาติ

 

13 กย.61

พ.ดารารัตน์

 

พ.วีรพันธ์

 

14 กย.61

พ.ศุภกร

 

พ.สุจิณา

 

15 กย.61

พ.สุจิณา

พ.นภัทร

พ.จิราวดี

พ.นพวรรณ

16 กย.61

พ.ปิยภัทร

พ.นิศา

พ.คณิน

พ.พาวุฒิ

 

17 กย.61

พ.จิราวดี

 

พ.ปิยภัทร

 

 

18 กย.61

พ.คณิน

 

พ.ปิติ

 

 

19 กย.61

พ.อธิคม

 

พ.วิลาวัณย์

 

 

20 กย.61

พ.อัษฎายุธ

 

พ.กาญจนา

 

21 กย.61

พ.ณัฐวรรธน์

 

พ.ศิริชัย

 

22 กย.61

พ.ปิติ

พ.พรรณทิพย์

พ.อธิคม

พ.รุ่งนภา

23 กย.61

พ.วิลาวัณย์

พ.วทัญญู

พ.อัษฎายุธ

พ.วัชรินทร์

 

24 กย.61

พ..กิตติพงศ์

 

พ.นพนันท์

 

 

25 กย.61

พ.วสุนนท์

 

พ.วิศัลย์

 

26 กย.61

พ.สิวะยศ

 

พ.สุภาภรณ์

 

27 กย.61

พ.อุดมศักดิ์

 

พ.สุจี

 

28 กย.61

พ.รัฐกานต์

 

พ.วัทธิกร

 

29 กย.61

พ.กาญจนา

พ.สุนทร

พ.ณัฐวรรธน์

พ.ฤทธิ์ทา

30 กย.61

พ.ศิริชัย

พ.อนุชิต

พ.กิตติพงศ์

พ.อนุตตรี

 

 

 

 

 

 

ขึ้นบน
 ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์เดือนธันวาคม 2561 
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ Resident กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน ธันวาคม 2561 อัพเดท: 30 พฤศจิกายน 2561, 10:24 น.
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน ธันวาคม 2561 อัพเดท: 30 พฤศจิกายน 2561, 10:23 น.
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ Intern กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน ธันวาคม 2561 อัพเดท: 30 พฤศจิกายน 2561, 10:22 น.
ตารางปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ Staff เวร ER เดือน ธันวาคม 2561 อัพเดท: 30 พฤศจิกายน 2561, 10:21 น.
ตารางปฏบัติงานนอกเวลาราชการของแพทย์ Staff กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน ธันวาคม 2561 อัพเดท: 30 พฤศจิกายน 2561, 10:21 น.
ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรมเดือน ธันวาคม 2561 อัพเดท: 30 พฤศจิกายน 2561, 10:20 น.
ตารางการปฏิบัติงานประจำหอผู้ป่วยของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรมเดือน ธันวาคม 2561 อัพเดท: 30 พฤศจิกายน 2561, 10:19 น.
ดูทั้งหมด  
© ใช้กับบราวเซอร์ IE7+, FireFox ,Chome 
INTERNAL MEDICINE MAHARAT NAKHON RATCHASIMA HOSPITAL

ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-235870 แฟกซ์ 044-293044
 
ติดต่อทำเว็บไซด์ E-mail:ifelse05@gmail.com