#
 
 WELCOME TO THE INTERNAL MEDICINE MAHARAT NAKHON RATCHASIMA HOSPITAL 
ตารางปฏบัติงานนอกเวลาราชการของแพทย์ Staff กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน สิงหาคม 2561
อัพเดทล่าสุดเมื่อ: 8 สิงหาคม 2561,09:54 น. 

ตารางปฏบัติงานนอกเวลาราชการของแพทย์ Staff กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน สิงหาคม 2561

 วันที่

ตึก 8 ชั้น

ตึกการไฟฟ้า

1 สค.61

พ.ชัยวิวัฒน์

 

พ.ธานินทร์

 

2 สค.61

พ.นิรุธ

 

พ.นภัทร

 

3 สค.61

พ.นพวรรณ

 

พ.นิศา

 

4 สค.61

พ.สุจี

พ.ปิยภัทร

พ.รัฐกานต์

พ.คณิน

5 สค.61

พ.วัทธิกร

พ.ปิติ

พ.ขวัญฤทัย

พ.อธิคม

6 สค.61

พ.พาวุฒิ

 

พ.พรรณทิพย์

 

7 สค.61

พ.รุ่งนภา

 

พ.วทัญญู

 

8 สค.61

พ.วัชรินทร์

 

พ.สุนทร

 

9 สค.61

พ.ฤทธิ์ทา

 

พ.อนุชิต

 

10 สค.61

พ.อนนุตรี

 

พ.ถิรชาติ

 

11 สค.61

พ.ครองกมล

พ.วิลาวัณย์

พ.จุรี

พ.อัษฎายุธ

12 สค.61

พ.เฉลิมพร

พ.กาญจนา

พ.ชัยวิวัฒน์

พ.ณัฐวรรธน์

13 สค.61

พ.ธานินทร์

พ.ศิริชัย

พ.นิรุธ

พ.กิตติพงศ์

14 สค.61

พ.ดารารัตน์

 

พ.วีรพันธ์

 

15 สค.61

พ.ศุภกร

 

พ.สุจิณา

 

16 สค.61

พ.จิราวดี

 

พ.ปิยภัทร

 

17 สค.61

พ.คณิน

 

พ.ปิติ

 

18 สค.61

พ.นภัทร

พ.นพนันท์

พ.นพวรรณ

พ.วสุนนท์

19 สค.61

พ.นิศา

พ.วิศัลย์

พ.พาวุฒิ

พ.สิวะยศ

20 สค.61

พ.อธิคม

 

พ.วิลาวัณย์

 

21 สค.61

พ.อัษฎายุธ

 

พ.กาญจนา

 

22 สค.61

พ.ณัฐวรรธน์

 

พ.ศิริชัย

 

23 สค.61

พ.กิตติพงศ์

 

พ.นพนันท์

 

24 สค.61

พ.วสุนนท์

 

พ.วิศัลย์

 

25 สค.61

พ.พรรณทิพย์

พ.สุภาภรณ์

พ.รุ่งนภา

พ.อุดมศักดิ์

26 สค.61

พ.วทัญญู

พ.สุจี

พ.วัชรินทร์

พ.รัฐกานต์

27 สค.61

พ.สิวะยศ

 

พ.สุภาภรณ์

 

28 สค.61

พ.อุดมศักดิ์

 

พ.สุจี

 

29 สค.61

พ.รัฐกานต์

 

พ.วัทธิกร

 

30 สค.61

พ.ขวัญฤทัย

 

พ.ครองกมล

 

31 สค.61

พ.จุรี

 

พ.เฉลิมพร

 

 

ขึ้นบน
 ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์เดือนธันวาคม 2561 
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ Resident กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน ธันวาคม 2561 อัพเดท: 30 พฤศจิกายน 2561, 10:24 น.
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน ธันวาคม 2561 อัพเดท: 30 พฤศจิกายน 2561, 10:23 น.
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ Intern กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน ธันวาคม 2561 อัพเดท: 30 พฤศจิกายน 2561, 10:22 น.
ตารางปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ Staff เวร ER เดือน ธันวาคม 2561 อัพเดท: 30 พฤศจิกายน 2561, 10:21 น.
ตารางปฏบัติงานนอกเวลาราชการของแพทย์ Staff กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน ธันวาคม 2561 อัพเดท: 30 พฤศจิกายน 2561, 10:21 น.
ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรมเดือน ธันวาคม 2561 อัพเดท: 30 พฤศจิกายน 2561, 10:20 น.
ตารางการปฏิบัติงานประจำหอผู้ป่วยของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรมเดือน ธันวาคม 2561 อัพเดท: 30 พฤศจิกายน 2561, 10:19 น.
ดูทั้งหมด  
© ใช้กับบราวเซอร์ IE7+, FireFox ,Chome 
INTERNAL MEDICINE MAHARAT NAKHON RATCHASIMA HOSPITAL

ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-235870 แฟกซ์ 044-293044
 
ติดต่อทำเว็บไซด์ E-mail:ifelse05@gmail.com