#
 
 WELCOME TO THE INTERNAL MEDICINE MAHARAT NAKHON RATCHASIMA HOSPITAL 
ตารางปฏบัติงานนอกเวลาราชการของแพทย์ Staff กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน กรกฎาคม 2561
อัพเดทล่าสุดเมื่อ: 1 กรกฏาคม 2561,13:55 น. 

ตารางปฏบัติงานนอกเวลาราชการของแพทย์ Staff กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน กรกฎาคม 2561

 วันที่

ตึก 8 ชั้น

ตึกการไฟฟ้า

1 กค.61

พ.ฤทธิ์ทา

พ.ชัยวิวัฒน์

พ.อนุชิต

พ.ธานินทร์

2 กค.61

พ.เฉลิมพร

 

พ.ชัยวิวัฒน์

 

3 กค.61

พ.ธานินทร์

 

พ.นิรุธ

 

4 กค.61

พ.นภัทร

 

พ.นพวรรณ

 

5 กค.61

พ.นิศา

 

พ.พาวุฒิ

 

6 กค.61

พ.พรรณทิพย์

 

พ.รุ่งนภา

 

7 กค.61

พ.อนุตตรี

พ.นิรุธ

พ.ถิรชาติ

พ.นภัทร

8 กค.61

พ.ดารารัตน์

พ.นพวรรณ

พ.วีรพันธ์

พ.นิศา

9 กค.61

พ.ลัดดาพร

 

พ.วทัญญู

 

10 กค.61

พ.วัชรินทร์

 

พ.สุนทร

 

11 กค.61

พ.ฤทธิ์ทา

 

พ.อนุชิต

 

12 กค.61

พ.อนุตตรี

 

พ.ถิรชาติ

 

13 กค.61

พ.ดารารัตน์

 

พ.วีรพันธ์

 

14 กค.61

พ.ศรัณย์

พ.พาวุฒิ

พ.สุจิณา

พ.พรรณทิพย์

15 กค.61

พ.จิราวดี

พ.รุ่งนภา

พ.ปิยภัทร

พ.ลัดดาพร

16 กค.61

พ.ศรัณย์

 

พ.สุจิณา

 

17 กค.61

พ.จิราวดี

 

พ.ปิยภัทร

 

18 กค.61

พ.คณิน

 

พ.ปิติ

 

19 กค.61

พ.อธิคม

 

พ.วิลาวัณย์

 

20 กค.61

พ.อัษฎายุธ

 

พ.กาญจนา

 

21 กค.61

พ.คณิน

พ.วทัญญู

พ.ปิติ

พ.วัชรินทร์

22 กค.61

พ.อธิคม

พ.สุนทร

พ.วิลาวัณย์

พ.ฤทธิ์ทา

23 กค.61

พ.ณัฐวรรธน์

 

พ.ศิริชัย

 

24 กค.61

พ.กิตติพงศ์

 

พ.นพนันท์

 

25 กค.61

พ.สุภาภรณ์

 

พ.อุดมศักดิ์

 

26 กค.61

พ.ขวัญฤทัย

 

พ.ครองกมล

 

27 กค.61

พ.อัษฎายุธ

พ.อนุชิต

พ.กาญจนา

พ.อนุตตรี

28 กค.61

พ.ณัฐวรรธน์

พ.ถิรชาติ

พ.ศิริชัย

พ.ดารารัตน์

29 กค.61

พ.กิตติพงศ์

พ.วีรพันธ์

พ.นพนันท์

พ.ศรัณย์

30 กค.61

พ.สุภาภรณ์

พ.สุจิณา

พ.อุดมศักดิ์

พ.จิราวดี

31 กค.61

พ.จุรี

 

พ.เฉลิมพร

 

 

ขึ้นบน
 ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์เดือนธันวาคม 2561 
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ Resident กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน ธันวาคม 2561 อัพเดท: 30 พฤศจิกายน 2561, 10:24 น.
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน ธันวาคม 2561 อัพเดท: 30 พฤศจิกายน 2561, 10:23 น.
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ Intern กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน ธันวาคม 2561 อัพเดท: 30 พฤศจิกายน 2561, 10:22 น.
ตารางปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ Staff เวร ER เดือน ธันวาคม 2561 อัพเดท: 30 พฤศจิกายน 2561, 10:21 น.
ตารางปฏบัติงานนอกเวลาราชการของแพทย์ Staff กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน ธันวาคม 2561 อัพเดท: 30 พฤศจิกายน 2561, 10:21 น.
ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรมเดือน ธันวาคม 2561 อัพเดท: 30 พฤศจิกายน 2561, 10:20 น.
ตารางการปฏิบัติงานประจำหอผู้ป่วยของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรมเดือน ธันวาคม 2561 อัพเดท: 30 พฤศจิกายน 2561, 10:19 น.
ดูทั้งหมด  
© ใช้กับบราวเซอร์ IE7+, FireFox ,Chome 
INTERNAL MEDICINE MAHARAT NAKHON RATCHASIMA HOSPITAL

ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-235870 แฟกซ์ 044-293044
 
ติดต่อทำเว็บไซด์ E-mail:ifelse05@gmail.com