#
 
 WELCOME TO THE INTERNAL MEDICINE MAHARAT NAKHON RATCHASIMA HOSPITAL 
ตารางปฏบัติงานนอกเวลาราชการของแพทย์ Staff กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน มิถุนายน 2561
อัพเดทล่าสุดเมื่อ: 6 มิถุนายน 2561,14:24 น. 

ตารางปฏบัติงานนอกเวลาราชการของแพทย์ Staff กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน มิถุนายน 2561

 วันที่

ตึก 8 ชั้น

ตึกการไฟฟ้า

1 มิย.61

พ.กาญจนา

 

พ.ปิยภรณ์

 

2 มิย.61

พ.ศิริชัย

พ.ดารารัตน์

พ.ขวัญฤทัย

พ.วีรพันธ์

3 มิย.61

พ.ครองกมล

พ.ศรัณย์

พ.จุรี

พ.สุจิณา

4 มิย.61

พ.ณัฐวรรธน์

 

พ.ศิริชัย

 

5 มิย.61

พ.ขวัญฤทัย

 

พ.ครองกมล

 

6 มิย.61

พ.จุรี

 

พ.เฉลิมพร

 

7 มิย.61

พ.ชัยวิวัฒน์

 

พ.ธานินทร์

 

8 มิย.61

พ.นิรุธ

 

พ.นภัทร

 

9 มิย.61

พ.เฉลิมพร

พ.จิราวดี

พ.ชัยวิวัฒน์

พ.ปิยภัทร

10 มิย.61

พ.ธานินทร์

พ.คณิน

พ.นิรุธ

พ.ปิติ

11 มิย.61

พ.นพวรรณ

 

พ.นิศา

 

12 มิย.61

พ.พาวุฒิ

 

พ.พรรณทิพย์

 

13 มิย.61

พ.รุ่งนภา

 

พ.ลัดดาพร

 

14 มิย.61

พ.วทัญญู

 

พ.วัชรินทร์

 

15 มิย.61

พ.สุนทร

 

พ.ฤทธิ์ทา

 

16 มิย.61

พ.นภัทร

พ.อธิคม

พ.นพวรรณ

พ.วิลาวัณย์

17 มิย.61

พ.นิศา

พ.อัษฎายุธ

พ.พาวุฒิ

พ.กาญจนา

18 มิย.61

พ.อนุชิต

 

พ.อนุตตรี

 

19 มิย.61

พ.ถิรชาติ

 

พ.ดารารัตน์

 

20 มิย.61

พ.วีรพันธ์

 

พ.ศรัณย์

 

21 มิย.61

พ.สุจิณา

 

พ.จิราวดี

 

22 มิย.61

พ.ปิยภัทร

 

พ.คณิน

 

23 มิย.61

พ.พรรณทิพย์

พ.ณัฐวรรธน์

พ.รุ่งนภา

พ.ศิริชัย

24 มิย.61

พ.ลัดดาพร

พ.ขวัญฤทัย

พ.วทัญญู

พ.ครองกมล

25 มิย.61

พ.ปิติ

 

พ.อธิคม

 

26 มิย.61

พ.วิลาวัณย์

 

พ.อัษฎายุธ

 

27 มิย.61

พ.กาญจนา

 

พ.ณัฐวรรธน์

 

28 มิย.61

พ.ศิริชัย

 

พ.ขวัญฤทัย

 

29 มิย.61

พ.ครองกมล

 

พ.จุรี

 

30 มิย.61

พ.วัชรินทร์

พ.จุรี

พ.สุนทร

พ.เฉลิมพร

1 กค.61

พ.ฤทธิ์ทา

พ.ชัยวิวัฒน์

พ.อนุชิต

พ.ธานินทร์

 

ขึ้นบน
 ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์เดือนตุลาคม 2561 
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน ตุลาคม 2561 อัพเดท: 5 ตุลาคม 2561, 08:30 น.
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ Resident กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน ตุลาคม 2561 อัพเดท: 5 ตุลาคม 2561, 08:53 น.
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ Intern กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน ตุลาคม 2561 อัพเดท: 5 ตุลาคม 2561, 08:29 น.
ตารางปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ Staff เวร ER เดือน ตุลาคม 2561 อัพเดท: 5 ตุลาคม 2561, 08:28 น.
ตารางปฏบัติงานนอกเวลาราชการของแพทย์ Staff กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน ตุลาคม 2561 อัพเดท: 5 ตุลาคม 2561, 08:28 น.
ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรมเดือน ตุลาคม 2561 อัพเดท: 5 ตุลาคม 2561, 08:27 น.
ตารางการปฏิบัติงานประจำหอผู้ป่วยของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรมเดือน ตุลาคม 2561 อัพเดท: 5 ตุลาคม 2561, 08:27 น.
ดูทั้งหมด  
© ใช้กับบราวเซอร์ IE7+, FireFox ,Chome 
INTERNAL MEDICINE MAHARAT NAKHON RATCHASIMA HOSPITAL

ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-235870 แฟกซ์ 044-293044
 
ติดต่อทำเว็บไซด์ E-mail:ifelse05@gmail.com