#
 
 WELCOME TO THE INTERNAL MEDICINE MAHARAT NAKHON RATCHASIMA HOSPITAL 
ตารางปฏบัติงานนอกเวลาราชการของแพทย์ Staff กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน พฤษภาคม 2561
อัพเดทล่าสุดเมื่อ: 2 พฤษภาคม 2561,09:05 น. 

ตารางปฏบัติงานนอกเวลาราชการของแพทย์ Staff กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน   พฤษภาคม  2561

 วันที่

ตึก 8 ชั้น

ตึกการไฟฟ้า

1 พค.61

พ.นพวรรณ

 

พ.พาวุฒิ

 

2 พค.61

พ.อัษฎายุธ

 

พ.ศรีสกุล

 

3 พค.61

พ.กาญจนา

 

พ.จิรวัฒน์

 

4 พค.61

พ.พัชรพล

 

พ.ปิยภรณ์

 

5 พค.61

พ.วีรพันธ์

พ.ธานินทร์

พ.ศรัณย์

พ.นิรุธ

6 พค.61

พ.ถิรชาติ

พ.เฉลิมพร

พ.ดารารัตน์

พ.ชัยวิวัฒน์

7 พค.61

พ.ณัฐวรรธน์

 

พ.ศิริชัย

 

8 พค.61

พ.ขวัญฤทัย

 

พ.ครองกมล

 

9 พค.61

พ.จุรี

 

พ.เฉลิมพร

 

10 พค.61

พ.ชัยวิวัฒน์

 

พ.ธานินทร์

 

11 พค.61

พ.นิรุธ

 

พ.นภัทร

 

12 พค.61

พ.วีรพันธ์

พ.ธานินทร์

พ.ศรัณย์

พ.นิรุธ

13 พค.61

พ.สุจิณา

พ.นภัทร

พ.จิราวดี

พ.นพวรรณ

14 พค.61

พ.ปิยภัทร

พ.นิศา

พ.คณิน

พ.พาวุฒิ

15 พค.61

พ.นพวรรณ

 

พ.นิศา

 

16 พค.61

พ.พาวุฒิ

 

พ.พรรณทิพย์

 

17 พค.61

พ.รุ่งนภา

 

พ.ลัดดาพร

 

18 พค.61

พ.วทัญญู

 

พ.วัชรินทร์

 

19 พค.61

พ.ปิติ

พ.พรรณทิพย์

พ.อธิคม

พ.รุ่งนภา

20 พค.61

พ.วิลาวัณย์

พ.ลัดดาพร

พ.อัษฎายุธ

พ.วทัญญู

21 พค.61

พ.สุนทร

 

พ.ฤทธิ์ทา

 

22 พค.61

พ.อนุชิต

 

พ.อนุตตรี

 

23 พค.61

พ.ถิรชาติ

 

พ.ดารารัตน์

 

24 พค.61

พ.วีรพันธ์

 

พ.ศรัณย์

 

25 พค.61

พ.สุจิณา

 

พ.จิราวดี

 

26 พค.61

พ.ศรีสกุล

พ.วัชรินทร์

พ.กาญจนา

พ.สุนทร

27 พค.61

พ.จิรวัฒน์

พ.ฤทธิ์ทา

พ.พัชรพล

พ.อนุชิต

28 พค.61

พ.ปิยภัทร

 

พ.คณิน

 

29 พค.61

พ.ปิยภรณ์

พ.อนุตตรี

พ.ณัฐวรรธน์

พ.ถิรชาติ

30 พค.61

พ.ปิติ

 

พ.อธิคม

 

31 พค.61

พ.วิลาวัณย์

 

พ.อัษฎายุธ

 

 

ขึ้นบน
 ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์เดือนกรกฎาคม 2561 
ตารางปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ Staff เวร ER เดือน กรกฎาคม 2561 อัพเดท: 1 กรกฏาคม 2561, 13:55 น.
ตารางปฏบัติงานนอกเวลาราชการของแพทย์ Staff กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน กรกฎาคม 2561 อัพเดท: 1 กรกฏาคม 2561, 13:55 น.
ตารางการปฏิบัติงานประจำหอผู้ป่วยของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรมเดือน กรกฎาคม 2561 อัพเดท: 1 กรกฏาคม 2561, 13:54 น.
ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรมเดือน กรกฎาคม 2561 อัพเดท: 1 กรกฏาคม 2561, 13:54 น.
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ Intern กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน กรกฎาคม 2561 อัพเดท: 1 กรกฏาคม 2561, 13:56 น.
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน กรกฎาคม 2561 อัพเดท: 1 กรกฏาคม 2561, 13:57 น.
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ Resident กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน กรกฎาคม 2561 อัพเดท: 1 กรกฏาคม 2561, 13:57 น.
ดูทั้งหมด  
© ใช้กับบราวเซอร์ IE7+, FireFox ,Chome 
INTERNAL MEDICINE MAHARAT NAKHON RATCHASIMA HOSPITAL

ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-235870 แฟกซ์ 044-293044
 
ติดต่อทำเว็บไซด์ E-mail:ifelse05@gmail.com