INTERNAL MEDICINE:แผนกอายุรกรรมโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
 #
 
 WELCOME TO THE INTERNAL MEDICINE MAHARAT NAKHON RATCHASIMA HOSPITAL 
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ Intern กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน กุมภาพันธ์ 2561
อัพเดทล่าสุดเมื่อ: 29 มกราคม 2561,10:08 น. 

ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ Intern กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน  กุมภาพันธ์ 2561

  วันที่

INTERN

อฉ

กฟภ

8 ชั้น

1 กพ.61

พิมลพรรณ

ปุณยนุช

ชนุตม์

กัญจน์

ชยุต

2 กพ.61

กฤตินันท์

จิตรานุช

ชมพูนุช

กาญจนา

วรัญญู

3 กพ.61

กัญจน์

จุฑามาศ

ชยุต

พรทิพย์

จิรวัฒน์

4 กพ.61

กาญจนา

ชนนิกานต์

จิตรานุช

ณัฐชรินธร

ปุณยนุช

5 กพ.61

ชนุตม์

พิมลพรรณ

พรทิพย์

ชมพูนุช

กัญจน์

6 กพ.61

จิตรานุช

กฤตินันท์

พลอยทราย

จุฑามาศ

ปุณยนุช

7 กพ.61

จิรวัฒน์

กัญจน์

ชยุต

ณัฐชรินธร

พรทิพย์

8 กพ.61

ชมพูนุช

กาญจนา

ปุณยนุช

พลอยทราย

วรัญญู

9 กพ.61

พรทิพย์

ชยุต

ณัฐชรินธร

ชนนิกานต์

จุฑามาศ

10 กพ.61

จิตรานุช

ชนุตม์

จิรวัฒน์

กฤตินันท์

ปุณยนุช

11 กพ.61

ชยุต

ชมพูนุช

จุฑามาศ

กัญจน์

กาญจนา

12 กพ.61

ชนุตม์

วรัญญู

ชนนิกานต์

ณัฐชรินธร

พลอยทราย

13 กพ.61

จุฑามาศ

พรทิพย์

พิมลพรรณ

กาญจนา

จิตรานุช

14 กพ.61

ชนนิกานต์

พลอยทราย

กฤตินันท์

จิรวัฒน์

ชยุต

15 กพ.61

ชมพูนุช

ปุณยนุช

กัญจน์

จิตรานุช

ณัฐชรินธร

16 กพ.61

พรทิพย์

ชยุต

กาญจนา

จุฑามาศ

พิมลพรรณ

17 กพ.61

จิรวัฒน์

ชนุตม์

ชนนิกานต์

กัญจน์

ปุณยนุช

18 กพ.61

พิมลพรรณ

พรทิพย์

กฤตินันท์

วรัญญู

ณัฐชรินธร

19 กพ.61

ปุณยนุช

ชมพูนุช

ชยุต

จุฑามาศ

กาญจนา

20 กพ.61

ณัฐชรินธร

วรัญญู

พลอยทราย

ชนนิกานต์

กัญจน์

21 กพ.61

พิมลพรรณ

กาญจนา

จุฑามาศ

ชมพูนุช

พรทิพย์

22 กพ.61

กฤตินันท์

ณัฐชรินธร

จิรวัฒน์

ชนุตม์

ชยุต

23 กพ.61

จุฑามาศ

ปุณยนุช

ชนนิกานต์

กาญจนา

พรทิพย์

24 กพ.61

ชนุตม์

วรัญญู

ชมพูนุช

พิมลพรรณ

ชยุต

25 กพ.61

ชนนิกานต์

กัญจน์

พรทิพย์

จิตรานุช

กฤตินันท์

26 กพ.61

กาญจนา

จุฑามาศ

พลอยทราย

วรัญญู

ชมพูนุช

27 กพ.61

ชยุต

กฤตินันท์

กัญจน์

จิรวัฒน์

พิมลพรรณ

28 กพ.61

จิตรานุช

พรทิพย์

ชนุตม์

ชนนิกานต์

จุฑามาศ

 

ขึ้นบน
 ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์เดือนสิงหาคม 2561 
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ Resident กลุ่มงานอายุรกรรม เดือนสิงหาคม 2561 อัพเดท: 8 สิงหาคม 2561, 09:57 น.
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน สิงหาคม 2561 อัพเดท: 8 สิงหาคม 2561, 09:57 น.
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ Intern กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน สิงหาคม 2561 อัพเดท: 8 สิงหาคม 2561, 09:56 น.
ตารางการปฏิบัติงานประจำหอผู้ป่วยของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรมเดือน สิงหาคม 2561 อัพเดท: 8 สิงหาคม 2561, 09:52 น.
ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรมเดือน สิงหาคม 2561 อัพเดท: 8 สิงหาคม 2561, 09:53 น.
ตารางปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ Staff เวร ER เดือน สิงหาคม 2561 อัพเดท: 8 สิงหาคม 2561, 09:55 น.
ตารางปฏบัติงานนอกเวลาราชการของแพทย์ Staff กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน สิงหาคม 2561 อัพเดท: 8 สิงหาคม 2561, 09:54 น.
ดูทั้งหมด  
© ใช้กับบราวเซอร์ IE7+, FireFox ,Chome 
INTERNAL MEDICINE MAHARAT NAKHON RATCHASIMA HOSPITAL

ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-235870 แฟกซ์ 044-293044
 
ติดต่อทำเว็บไซด์ E-mail:ifelse05@gmail.com