#
 
 WELCOME TO THE INTERNAL MEDICINE MAHARAT NAKHON RATCHASIMA HOSPITAL 
ตารางปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ Staff เวร ER เดือน มกราคม 2561
อัพเดทล่าสุดเมื่อ: 1 มกราคม 2561,09:49 น. 

วันที่

Staff เวร ER

08.00 - 16.00 น.

16.00-24.00น.

1 มค.61

พ.ปิยภรณ์

พ.อัษฎายุธ

2 มค.61

พ.ศรีสกุล

พ.อธิคม

3 มค.61

-

พ.ถิรชาติ

4 มค.61

-

พ.อนุตตรี

5 มค.61

-

พ.ศรัณย์

6 มค.61

พ.วิลาวัณย์

พ.คณิน

7 มค.61

พ.ปิยภัทร

พ.จิราวดี

8 มค.61

-

พ.ครองกมล

9 มค.61

-

พ.ดารารัตน์

10 มค.61

-

พ.ศุภกร

11 มค.61

-

พ.สุจิณา

12 มค.61

-

พ.ปิติ

13 มค.61

พ.พัชรพล

พ.ถิรชาติ

14 มค.61

พ.ศุภกร

พ.ดารารัตน์

15 มค.61

-

พ.จิราวดี

16 มค.61

-

พ.ปิยภัทร

17 มค.61

-

พ.คณิน

18 มค.61

-

พ.วัชรินทร์

19 มค.61

-

พ.วิลาวัณย์

20 มค.61

พ.ครองกมล

พ.ศรัณย์

21 มค.61

พ.อนุตตรี

พ.สุจิณา

22 มค.61

-

พ.อธิคม

23 มค.61

-

พ.ศรีสกุล

24 มค.61

-

พ.อัษฎายุธ

25 มค.61

-

พ.ปิยภรณ์

26 มค.61

-

พ.จิราวัฒน์

27 มค.61

พ.ขวัญฤทัย

พ.ศิริชัย

28 มค.61

พ.ปิติ

พ.ณัฐวรรธน์

29 มค.61

-

พ.ศิริชัย

30 มค.61

-

พ.พัชรพล

31 มค.61

-

พ.ณัฐวรรธน์

 

ขึ้นบน
 ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์เดือนธันวาคม 2561 
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ Resident กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน ธันวาคม 2561 อัพเดท: 30 พฤศจิกายน 2561, 10:24 น.
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน ธันวาคม 2561 อัพเดท: 30 พฤศจิกายน 2561, 10:23 น.
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ Intern กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน ธันวาคม 2561 อัพเดท: 30 พฤศจิกายน 2561, 10:22 น.
ตารางปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ Staff เวร ER เดือน ธันวาคม 2561 อัพเดท: 30 พฤศจิกายน 2561, 10:21 น.
ตารางปฏบัติงานนอกเวลาราชการของแพทย์ Staff กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน ธันวาคม 2561 อัพเดท: 30 พฤศจิกายน 2561, 10:21 น.
ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรมเดือน ธันวาคม 2561 อัพเดท: 30 พฤศจิกายน 2561, 10:20 น.
ตารางการปฏิบัติงานประจำหอผู้ป่วยของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรมเดือน ธันวาคม 2561 อัพเดท: 30 พฤศจิกายน 2561, 10:19 น.
ดูทั้งหมด  
© ใช้กับบราวเซอร์ IE7+, FireFox ,Chome 
INTERNAL MEDICINE MAHARAT NAKHON RATCHASIMA HOSPITAL

ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-235870 แฟกซ์ 044-293044
 
ติดต่อทำเว็บไซด์ E-mail:ifelse05@gmail.com