#
 
 WELCOME TO THE INTERNAL MEDICINE MAHARAT NAKHON RATCHASIMA HOSPITAL 
ตารางปฏบัติงานนอกเวลาราชการของแพทย์ Staff กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน ตุลาคม 2560
อัพเดทล่าสุดเมื่อ: 3 ตุลาคม 2560,11:07 น. 

ตารางปฏบัติงานนอกเวลาราชการของแพทย์ Staff กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน ตุลาคม 2560

 วันที่

ตึก 8 ชั้น

ตึกการไฟฟ้า

1 ตค.60

พ.วิลาวัณย์

พ.ลัดดาพร

พ.นพวรรณ

พ.วทัญญู

2 ตค.60

พ.ดารารัตน์

 

พ.วีรพันธ์

 

3 ตค.60

พ.ศรัณย์

 

พ.ศุภกร

 

4 ตค.60

พ.สุจิณา

 

พ.คณิน

 

5 ตค.60

พ.ปิยภัทร

 

พ.อธิคม

 

6 ตค.60

พ.วัชรินทร์

 

พ.อัษฎายุธ

 

7 ตค.60

พ.อัษฎายุธ

พ.วัชรินทร์

พ.กาญจนา

พ.สุนทร

8 ตค.60

พ.ศิริชัย

พ.ฤทธิ์ทา

พ.ครองกมล

พ.ชัยวิวัฒน์

9 ตค.60

พ.ธานินทร์

 

พ.อัษฎายุธ

 

10 ตค.60

พ.ศรีสกุล

 

พ.กาญจนา

 

11 ตค.60

พ.จิรวัฒน์

 

พ.พัชรพล

 

12 ตค.60

พ.ศรีสกุล

 

พ.ณัฐวรรธน์

 

13 ตค.60

พ.ศรีสกุล

พ.ชัยวิวัฒน์

พ.ถิรชาติ

พ.ศรีสกุล

14 ตค.60

พ.จิรวัฒน์

พ.ดารารัตน์

พ.ขวัญฤทัย

พ.วีรพันธ์

15 ตค.60

พ.จิรวัฒน์

พ.ศรัณย์

พ.จุรี

พ.ศุภกร

16 ตค.60

พ.พัชรพล

 

พ.ขวัญฤทัย

 

17 ตค.60

พ.รุ่งนภา

 

พ.จุรี

 

18 ตค.60

พ.เฉลิมพร

 

พ.อนุตตรี

 

19 ตค.60

พ.วิลาวัณย์

 

พ.นิรุธ

 

20 ตค.60

พ.ปิติ

 

พ.จิราวดี

 

21 ตค.60

พ.รุ่งนภา

พ.ปิติ

พ.ครองกมล

พ.จิราวดี

22 ตค.60

พ.ธานินทร์

พ.ปิยภัทร

พ.นิรุธ

พ.คณิน

23 ตค.60

พ.วัชรินทร์

พ.สุจิณา

พ.นพวรรณ

พ.อธิคม

24 ตค.60

พ.ปิยภรณ์

 

พ.รุ่งนภา

 

25 ตค.60

พ.ศิริชัย

 

พ.ลัดดาพร

 

26 ตค.60

พ.ครองกมล

พ.วิลาวัณย์

พ.วทัญญู

พ.พาวุฒิ

27 ตค.60

พ.อนุตตรี

 

พ.วัชรินทร์

 

28 ตค.60

พ.รุ่งนภา

พ.พัชรพล

พ.ลัดดาพร

พ.กาญจนา

29 ตค.60

พ.วทัญญู

พ.ปิยภรณ์

พ.ณัฐวรรธน์

พ.วัชรินทร์

30 ตค.60

พ.สุนทร

 

พ.ฤทธิ์ทา

 

31 ตค.60

พ.อนุชิต

 

พ.อนุตตรี

 

 

ขึ้นบน
 ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์เดือนมิถุนายน 2561 
ตารางการปฏิบัติงานประจำหอผู้ป่วยของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรมเดือน มิถุนายน 2561 อัพเดท: 6 มิถุนายน 2561, 14:23 น.
ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรมเดือน มิถุนายน 2561 อัพเดท: 6 มิถุนายน 2561, 14:23 น.
ตารางปฏบัติงานนอกเวลาราชการของแพทย์ Staff กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน มิถุนายน 2561 อัพเดท: 6 มิถุนายน 2561, 14:24 น.
ตารางปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ Staff เวร ER เดือน มิถุนายน 2561 อัพเดท: 6 มิถุนายน 2561, 14:25 น.
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ Intern กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน มิถุนายน 2561 อัพเดท: 6 มิถุนายน 2561, 14:27 น.
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ Resident กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน มิถุนายน 2561 อัพเดท: 6 มิถุนายน 2561, 15:09 น.
ดูทั้งหมด  
© ใช้กับบราวเซอร์ IE7+, FireFox ,Chome 
INTERNAL MEDICINE MAHARAT NAKHON RATCHASIMA HOSPITAL

ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-235870 แฟกซ์ 044-293044
 
ติดต่อทำเว็บไซด์ E-mail:ifelse05@gmail.com