#
 
 WELCOME TO THE INTERNAL MEDICINE MAHARAT NAKHON RATCHASIMA HOSPITAL 
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ Intern กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน กันยายน 2560
อัพเดทล่าสุดเมื่อ: 31 สิงหาคม 2560,08:50 น. 

ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ Intern กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน กันยายน 2560

  วันที่

INTERN

อฉ.

8ชั้น

กฟภ.

1 กย.60

สุมัจฉา

ปวีณา

รวิปรียา(ภ)

ภานุวัฒน์

อภิฤดี

2 กย.60

วีรภัทร

ภูมินทร์

สารัชณ์

ภัทราพร

สุณัฐชา

3 กย.60

รักษิณา

รวิปรียา(ส)

รวิสุดา

ภาคภูมิ

สิริหทัยกานต์

4 กย.60

ภูมินทร์

โศภิดา

วีรภัทร

สารัชณ์

ภัทราพร

5 กย.60

รวิปรียา(ส)

สุณัฐชา

รักษิณา

สิริหทัยกานต์

ภาคภูมิ

6 กย.60

ปวีณา

สุมัจฉา

รวิปรียา(ภ)

รวิสุดา

ภานุวัฒน์

7 กย.60

สุมัจฉา

ภาคภูมิ

สิริหทัยกานต์

อภิฤดี

โศภิดา

8 กย.60

โศภิดา

ปวีณา

รวิสุดา

ภานุวัฒน์

รวิปรียา(ภ)

9 กย.60

รวิสุดา

อภิฤดี

สิริหทัยกานต์

สุมัจฉา

ภาคภูมิ

10 กย.60

สิริหทัยกานต์

รวิปรียา(ภ)

โศภิดา

ปวีณา

ภานุวัฒน์

11 กย.60

ภานุวัฒน์

สุมัจฉา

ภาคภูมิ

รวิสุดา

อภิฤดี

12 กย.60

ภาคภูมิ

ปวีณา

รวิปรียา(ภ)

สิริหทัยกานต์

โศภิดา

13 กย.60

สารัชณ์

วีรภัทร

สุณัฐชา

รักษิณา

รวิปรียา(ส)

14 กย.60

ภูมินทร์

ภานุวัฒน์

โศภิดา

สุมัจฉา

อภิฤดี

15 กย.60

รวิปรียา(ภ)

สิริหทัยกานต์

ภาคภูมิ

ภัทราพร

ปวีณา

16 กย.60

รักษิณา

รวิสุดา

สารัชณ์

วีรภัทร

ภูมินทร์

17 กย.60

ภัทราพร

สุณัฐชา

ภานุวัฒน์

โศภิดา

อภิฤดี

18 กย.60

ปวีณา

รวิปรียา(ภ)

รวิปรียา(ส)

รวิสุดา

รักษิณา

19 กย.60

วีรภัทร

สุมัจฉา

ภูมินทร์

สิริหทัยกานต์

ภาคภูมิ

20 กย.60

สารัชณ์

ภัทราพร

อภิฤดี

สุณัฐชา

โศภิดา

21 กย.60

รักษิณา

ปวีณา

รวิปรียา(ส)

ภานุวัฒน์

รวิปรียา(ภ)

22 กย.60

ภาคภูมิ

สิริหทัยกานต์

ภูมินทร์

สุมัจฉา

วีรภัทร

23 กย.60

รวิสุดา

สารัชณ์

ภัทราพร

รักษิณา

สุณัฐชา

24 กย.60

สุมัจฉา

ภานุวัฒน์

อภิฤดี

ปวีณา

รวิปรียา(ภ)

25 กย.60

สิริหทัยกานต์

วีรภัทร

ภาคภูมิ

รวิสุดา

รวิปรียา(ส)

26 กย.60

รวิปรียา(ภ)

ภานุวัฒน์

ภูมินทร์

ปวีณา

สุมัจฉา

27 กย.60

ภัทราพร

รวิปรียา(ส)

รักษิณา

สารัชณ์

อภิฤดี

28 กย.60

สุณัฐชา

ภูมินทร์

รวิสุดา

ภาคภูมิ

วีรภัทร

29 กย.60

ภานุวัฒน์

ปวีณา

รวิปรียา(ภ)

สิริหทัยกานต์

สุมัจฉา

30 กย.60

อภิฤดี

โศภิดา

วีรภัทร

รักษิณา

รวิปรียา(ส)

 

ขึ้นบน
 ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์เดือนเมษายน 2561 
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรม เดือนเมษายน 2561 อัพเดท: 2 เมษายน 2561, 11:26 น.
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ Resident กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน เมษายน 2561 อัพเดท: 2 เมษายน 2561, 12:53 น.
ตารางปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ Staff เวร ER เดือน เมษายน 2561 อัพเดท: 2 เมษายน 2561, 11:25 น.
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ Intern กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน เมษายน 2561 อัพเดท: 2 เมษายน 2561, 11:26 น.
ตารางการปฏิบัติงานประจำหอผู้ป่วยของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรมเดือน เมษายน 2561 อัพเดท: 2 เมษายน 2561, 11:23 น.
ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรมเดือน เมษายน 2561 อัพเดท: 2 เมษายน 2561, 11:23 น.
ตารางปฏบัติงานนอกเวลาราชการของแพทย์ Staff กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน เมษายน 2561 อัพเดท: 2 เมษายน 2561, 11:24 น.
ดูทั้งหมด  
© ใช้กับบราวเซอร์ IE7+, FireFox ,Chome 
INTERNAL MEDICINE MAHARAT NAKHON RATCHASIMA HOSPITAL

ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-235870 แฟกซ์ 044-293044
 
ติดต่อทำเว็บไซด์ E-mail:ifelse05@gmail.com