#
 
 WELCOME TO THE INTERNAL MEDICINE MAHARAT NAKHON RATCHASIMA HOSPITAL 
ตารางปฏบัติงานนอกเวลาราชการของแพทย์ Staff กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน กันยายน 2560
อัพเดทล่าสุดเมื่อ: 1 กันยายน 2560,08:55 น. 

ตารางปฏบัติงานนอกเวลาราชการของแพทย์ Staff กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน กันยายน  2560

 วันที่

ตึก 8 ชั้น

ตึกการไฟฟ้า

1 กย.60

พ.อนุชิต

 

พ.อนุตตรี

 

2 กย.60

พ.ลัดดาพร

พ.กาญจนา

พ.วทัญญู

พ.ปิยภรณ์

3 กย.60

พ.วัชรินทร์

พ.พัชรพล

พ.จิรวัฒน์

พ.จิรวัฒน์

4 กย.60

พ.ถิรชาติ

 

พ.ดารารัตน์

 

5 กย.60

พ.วีรพันธ์

 

พ.ศรัณย์

 

6 กย.60

พ.ศุภกร

 

พ.สุจิณา

 

7 กย.60

พ.จิราวดี

 

พ.นพวรรณ

 

8 กย.60

พ.วิลาวัณย์

 

พ.นพวรรณ

 

9 กย.60

พ.ครองกมล

พ.กาญจนา

พ.อนุชิต

พ.ศรีสกุล

10 กย.60

พ.จิราวดี

พ.ศุภกร

พ.ถิรชาติ

พ.ศิริชัย

11 กย.60

พ.คณิน

 

พ.จิรวัฒน์

 

12 กย.60

พ.อัษฎายุธ

 

พ.พัชรพล

 

13 กย.60

พ.กาญจนา

 

พ.ดารารัตน์

 

14 กย.60

พ.คณิน

 

พ.ปิยภรณ์

 

15 กย.60

พ.ณัฐวรรธน์

 

พ.ศิริชัย

 

16 กย.60

พ.ครองกมล

พ.ปิติ

พ.วีรพันธ์

พ.คณิน

17 กย.60

พ.วิลาวัณย์

พ.ชัยวิวัฒน์

พ.ขวัญฤทัย

พ.ธานินทร์

18 กย.60

พ.ขวัยฤทัย

 

พ.คณิน

 

19 กย.60

พ.จุรี

 

พ.เฉลิมพร

 

20 กย.60

พ.อนุตตรี

 

พ.ธานินทร์

 

21 กย.60

พ.นิรุธ

 

พ.พาวุฒิ

 

22 กย.60

พ.ถิรชาติ

 

พ.วัชรินทร์

 

23 กย.60

พ.สุจิณา

พ.นิรุธ

พ.ชัยวิวัฒน์

พ.วัชรินทร์

24 กย.60

พ.ปิยภัทร

พ.ปิยภัทร

พ.ครองกมล

พ.พาวุฒิ

25 กย.60

พ.รุ่งนภา

 

พ.วทัญญู

 

26 กย.60

พ.ลัดดาพร

 

พ.วทัญญู

 

27 กย.60

พ.ฤทธิ์ทา

 

พ.ปิติ

 

28 กย.60

พ.วัชรินทร์

 

พ.อนุชิต

 

29 กย.60

พ.อนุตตรี

 

พ.ฤทธิ์ทา

 

30 กย.60

พ.จุรี

พ.ณัฐวรรธน์

พ.คณิน

พ.รุ่งนภา

1 ตค.60

พ.ศรัณย์

พ.ลัดดาพร

พ.อัษฎายุธ

พ.รุ่งนภา

 

ขึ้นบน
 ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์เดือนธันวาคม 2561 
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ Resident กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน ธันวาคม 2561 อัพเดท: 30 พฤศจิกายน 2561, 10:24 น.
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน ธันวาคม 2561 อัพเดท: 30 พฤศจิกายน 2561, 10:23 น.
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ Intern กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน ธันวาคม 2561 อัพเดท: 30 พฤศจิกายน 2561, 10:22 น.
ตารางปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ Staff เวร ER เดือน ธันวาคม 2561 อัพเดท: 30 พฤศจิกายน 2561, 10:21 น.
ตารางปฏบัติงานนอกเวลาราชการของแพทย์ Staff กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน ธันวาคม 2561 อัพเดท: 30 พฤศจิกายน 2561, 10:21 น.
ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรมเดือน ธันวาคม 2561 อัพเดท: 30 พฤศจิกายน 2561, 10:20 น.
ตารางการปฏิบัติงานประจำหอผู้ป่วยของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรมเดือน ธันวาคม 2561 อัพเดท: 30 พฤศจิกายน 2561, 10:19 น.
ดูทั้งหมด  
© ใช้กับบราวเซอร์ IE7+, FireFox ,Chome 
INTERNAL MEDICINE MAHARAT NAKHON RATCHASIMA HOSPITAL

ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-235870 แฟกซ์ 044-293044
 
ติดต่อทำเว็บไซด์ E-mail:ifelse05@gmail.com