#
 
 WELCOME TO THE INTERNAL MEDICINE MAHARAT NAKHON RATCHASIMA HOSPITAL 
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ Resident 2-3 กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน สิงหาคม 2560
อัพเดทล่าสุดเมื่อ: 1 สิงหาคม 2560,09:07 น.  ทั้งหมดของเดือน/ วันนี้

ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ Resident 2-3 กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน สิงหาคม 2560

  วันที่

Resident

 

เวร ตึกการไฟฟ้า

เวร Ward ตึก 8 ชั้น

นอกเวลา

 

หญิง

ชาย

1 สค.60

อัษฎางค์

ปภาดา

วรัชกร

2 สค.60

ชโลธร

ประภัสสร

ณัฐพล

3 สค.60

จิรยุพา

ณัฐพล

ปภาดา

4 สค.60

ภานุพงษ์

รัตนากร

อัครวุฒิ

5 สค.60

สุพรรษา

กีรติ

 

6 สค.60

วัทธิกร

พิทยา

 

7 สค.60

อัครวุฒิ

วรัชกร

จิรยุพา

8 สค.60

อัษฎางค์

สุคนธา

กีรติ

9 สค.60

ปภาดา

ชโลธร

ภานุพงษ์

10 สค.60

ณัฐพล

อัครวุฒิ

พิทยา

11 สค.60

จิรยุพา

วัทธิกร

ชโลธร

12 สค.60

สุคนธา

รัตนากร

 

13 สค.60

ชโลธร

ปภาดา

 

14 สค.60

จิรยุพา

ณัฐพล

 

15 สค.60

พิทยา

ภานุพงษ์

วรัชกร

16 สค.60

กีรติ

สุพรรษา

รัตนากร

17 สค.60

อัษฎางค์

จิรยุพา

ณัฐพล

18 สค.60

อัครวุฒิ

สุคนธา

สุพรรษา

19 สค.60

ประภัสสร

วรัชกร

 

20 สค.60

ณัฐพล

จิรยุพา

 

21 สค.60

สุคนธา

วัทธิกร

อัษฎางค์

22 สค.60

สุพรรษา

กีรติ

จิรยุพา

23 สค.60

ภานุพงษ์

พิทยา

ประภัสสร

24 สค.60

วรัชกร

ณัฐพล

วัทธิกร

25 สค.60

ประภัสสร

รัตนากร

สุคนธา

26 สค.60

สุคนธา

อัครวุฒิ

 

27 สค.60

วรัชกร

อัษฎางค์

 

28 สค.60

พิทยา

ภานุพงษ์

รัตนากร

29 สค.60

ณัฐพล

จิรยุพา

ประภัสสร

30 สค.60

วัทธิกร

วรัชกร

สุคนธา

31 สค.60

กีรติ

สุพรรษา

ชโลธร

 

ขึ้นบน
 ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์เดือนเมษายน 2561 
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรม เดือนเมษายน 2561 อัพเดท: 2 เมษายน 2561, 11:26 น.
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ Resident กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน เมษายน 2561 อัพเดท: 2 เมษายน 2561, 12:53 น.
ตารางปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ Staff เวร ER เดือน เมษายน 2561 อัพเดท: 2 เมษายน 2561, 11:25 น.
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ Intern กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน เมษายน 2561 อัพเดท: 2 เมษายน 2561, 11:26 น.
ตารางการปฏิบัติงานประจำหอผู้ป่วยของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรมเดือน เมษายน 2561 อัพเดท: 2 เมษายน 2561, 11:23 น.
ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรมเดือน เมษายน 2561 อัพเดท: 2 เมษายน 2561, 11:23 น.
ตารางปฏบัติงานนอกเวลาราชการของแพทย์ Staff กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน เมษายน 2561 อัพเดท: 2 เมษายน 2561, 11:24 น.
ดูทั้งหมด  
© ใช้กับบราวเซอร์ IE7+, FireFox ,Chome 
INTERNAL MEDICINE MAHARAT NAKHON RATCHASIMA HOSPITAL

ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-235870 แฟกซ์ 044-293044
 
ติดต่อทำเว็บไซด์ E-mail:ifelse05@gmail.com