INTERNAL MEDICINE:แผนกอายุรกรรมโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
 #
 
 WELCOME TO THE INTERNAL MEDICINE MAHARAT NAKHON RATCHASIMA HOSPITAL 
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ Intern กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน สิงหาคม 2560
อัพเดทล่าสุดเมื่อ: 1 สิงหาคม 2560,08:54 น. 

ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ Intern กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน สิงหาคม 2560

  วันที่

INTERN

อฉ.1

8 ชั้น ซ้าย

8 ชั้น ขวา

กฟภ.ICU

กฟภ.CCU

1 สค.60

รินรดา

ณัฐดนัย

ไกรพิชญ์

เมธินี

สรรพกร

2 สค.60

ณัฐวุฒิ

บุญญานุสรณ์

ศิรธันย์

ฤทธิรงค์

ภัทร

3 สค.60

พรชนก

รัฐพล

พัทธมน

กิตติ์รวี

พิชญ์

4 สค.60

สรรพกร

พัทธมน

ณัฐดนัย

พิชชา

เมธินี

5 สค.60

ภัทร

ณัฐวุฒิ

บุญญานุสรณ์

ศิรธันย์

ฤทธิรงค์

6 สค.60

พิชญ์

พรชนก

รัฐพล

รินรดา

วรัญญา

7 สค.60

เมธินี

สรรพกร

กิตติ์รวี

ณัฐดนัย

ไกรพิชญ์

8 สค.60

ฤทธิรงค์

ภัทร

พิชชา

บุญญานุสรณ์

ศิรธันย์

9 สค.60

วรัญญา

พิชญ์

พรชนก

รัฐพล

รินรดา

10 สค.60

ไกรพิชญ์

กิตติ์รวี

สรรพกร

พัทธมน

ณัฐดนัย

11 สค.60

ศิรธันย์

พิชชา

ภัทร

ณัฐวุฒิ

บุญญานุสรณ์

12 สค.60

รินรดา

วรัญญา

พิชญ์

พรชนก

รัฐพล

13 สค.60

กิตติ์รวี

ไกรพิชญ์

เมธินี

สรรพกร

พัทธมน

14 สค.60

พิชชา

ศิรธันย์

ฤทธิรงค์

ภัทร

ณัฐวุฒิ

15 สค.60

รัฐพล

รินรดา

วรัญญา

พิชญ์

พรชนก

16 สค.60

พัทธมน

ณัฐดนัย

ไกรพิชญ์

เมธินี

กิตติ์รวี

17 สค.60

ณัฐวุฒิ

บุญญานุสรณ์

ศิรธันย์

ฤทธิรงค์

พิชชา

18 สค.60

พรชนก

รัฐพล

รินรดา

วรัญญา

พิชญ์

19 สค.60

สรรพกร

พัทธมน

ณัฐดนัย

กิตติ์รวี

เมธินี

20 สค.60

พิชญ์

พรชนก

รัฐพล

พิชชา

วรัญญา

21 สค.60

ภัทร

ณัฐวุฒิ

บุญญานุสรณ์

ศิรธันย์

ฤทธิรงค์

22 สค.60

เมธินี

สรรพกร

พัทธมน

ณัฐดนัย

ไกรพิชญ์

23 สค.60

ฤทธิรงค์

ภัทร

ณัฐวุฒิ

บุญญานุสรณ์

ศิรธันย์

24 สค.60

วรัญญา

กิตติ์รวี

พิชชา

รัฐพล

รินรดา

25 สค.60

ไกรพิชญ์

เมธินี

สรรพกร

พัทธมน

ณัฐดนัย

26 สค.60

กิตติ์รวี

พิชชา

ภัทร

ณัฐวุฒิ

บุญญานุสรณ์

27 สค.60

ณัฐดนัย

ไกรพิชญ์

เมธินี

สรรพกร

พัทธมน

28 สค.60

รินรดา

วรัญญา

พิชญ์

พรชนก

รัฐพล

29 สค.60

บุญญานุสรณ์

ศิรธันย์

ฤทธิรงค์

กิตติ์รวี

ณัฐวุฒิ

30 สค.60

พิชชา

รินรดา

วรัญญา

พิชญ์

พรชนก

31 สค.60

พัทธมน

ณัฐดนัย

ไกรพิชญ์

เมธินี

สรรพกร

 

ขึ้นบน
 ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์เดือนสิงหาคม 2561 
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ Resident กลุ่มงานอายุรกรรม เดือนสิงหาคม 2561 อัพเดท: 8 สิงหาคม 2561, 09:57 น.
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน สิงหาคม 2561 อัพเดท: 8 สิงหาคม 2561, 09:57 น.
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ Intern กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน สิงหาคม 2561 อัพเดท: 8 สิงหาคม 2561, 09:56 น.
ตารางการปฏิบัติงานประจำหอผู้ป่วยของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรมเดือน สิงหาคม 2561 อัพเดท: 8 สิงหาคม 2561, 09:52 น.
ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรมเดือน สิงหาคม 2561 อัพเดท: 8 สิงหาคม 2561, 09:53 น.
ตารางปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ Staff เวร ER เดือน สิงหาคม 2561 อัพเดท: 8 สิงหาคม 2561, 09:55 น.
ตารางปฏบัติงานนอกเวลาราชการของแพทย์ Staff กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน สิงหาคม 2561 อัพเดท: 8 สิงหาคม 2561, 09:54 น.
ดูทั้งหมด  
© ใช้กับบราวเซอร์ IE7+, FireFox ,Chome 
INTERNAL MEDICINE MAHARAT NAKHON RATCHASIMA HOSPITAL

ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-235870 แฟกซ์ 044-293044
 
ติดต่อทำเว็บไซด์ E-mail:ifelse05@gmail.com