#
 
 WELCOME TO THE INTERNAL MEDICINE MAHARAT NAKHON RATCHASIMA HOSPITAL 
ตารางปฏบัติงานนอกเวลาราชการของแพทย์ Staff กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน สิงหาคม 2560
อัพเดทล่าสุดเมื่อ: 1 สิงหาคม 2560,09:05 น. 

ตารางปฏบัติงานนอกเวลาราชการของแพทย์ Staff กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน สิงหาคม  2560

 วันที่

ตึก 8 ชั้น

ตึกการไฟฟ้า

1 สค.60

พ.รุ่งนภา

 

พ.ปิยภรณ์

 

2 สค.60

พ.ฤทธิ์ทา

 

พ.สุนทร

 

3 สค.60

พ.วัชรินทร์

 

พ.อัษฎายุธ

 

4 สค.60

พ.อนุตตรี

 

พ.ถิรชาติ

 

5 สค.60

พ.กาญจนา

พ.สุนทร

พ.จิรวัฒน์

พ.ฤทธิ์ทา

6 สค.60

พ.พัชรพล

พ.อนุชิต

พ.ปิยภรณ์

พ.อนุตตรี

7 สค.60

พ.ดารารัตน์

 

พ.อนุชิต

 

8 สค.60

พ.รุ่งนภา

 

พ.ศุภกร

 

9 สค.60

พ.สุจิณา

 

พ.จิราวดี

 

10 สค.60

พ.ปิยภัทร

 

พ.คณิน

 

11 สค.60

พ.ปิติ

 

พ.ธานินทร์

 

12 สค.60

พ.ณัฐวรรธน์

พ.ถิรชาติ

พ.ศิริชัย

พ.ดารารัตน์

13 สค.60

พ.ขวัญฤทัย

พ.วีรพันธ์

พ.ครองกมล

พ.พัชรพล

14 สค.60

พ.จุรี

พ.ศุภกร

พ.เฉลิมพร

พ.ชัยวิวัฒน์

15 สค.60

พ.วิลาวัณย์

 

พ.อัษฎายุธ

 

16 สค.60

พ.ธานินทร์

 

พ.อธิคม

 

17 สค.60

พ.ศรีสกุล

 

พ.คณิน

 

18 สค.60

พ.ปิยภรณ์

 

พ.ณัฐวรรธน์

 

19 สค.60

พ.วทัญญู

พ.จิราวดี

พ.ครองกมล

พ.ปิยภัทร

20 สค.60

พ.นิรุธ

พ.ศรัณย์

พ.วัชรินทร์

พ.ปิติ

21 สค.60

พ.ศิริชัย

 

พ.ขวัญฤทัย

 

22 สค.60

พ.พาวุฒิ

 

พ.จุรี

 

23 สค.60

พ.กาญจนา

 

พ.อนุตตรี

 

24 สค.60

พ.เฉลิมพร

 

พ.นพวรรณ

 

25 สค.60

พ.วัชรินทร์

 

พ.รุ่งนภา

 

26 สค.60

พ.ครองกมล

พ.อธิคม

พ.พาวุฒิ

พ.วิลาวัณย์

27 สค.60

พ.ชัยวิวัฒน์

พ.วีรพันธ

พ.นพวรรณ

พ.ศรีสกุล

28 สค.60

พ.จิรวัฒน์

 

พ.อนุตตรี

 

29 สค.60

พ.ศรัณย์

 

พ.ลัดดาพร

 

30 สค.60

พ.สุจิณา

 

พ.ฤทธิ์ทา

 

31 สค.60

พ.สุนทร

 

พ.วัชรินทร์

 

 

ขึ้นบน
 ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์เดือนมิถุนายน 2561 
ตารางการปฏิบัติงานประจำหอผู้ป่วยของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรมเดือน มิถุนายน 2561 อัพเดท: 6 มิถุนายน 2561, 14:23 น.
ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรมเดือน มิถุนายน 2561 อัพเดท: 6 มิถุนายน 2561, 14:23 น.
ตารางปฏบัติงานนอกเวลาราชการของแพทย์ Staff กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน มิถุนายน 2561 อัพเดท: 6 มิถุนายน 2561, 14:24 น.
ตารางปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ Staff เวร ER เดือน มิถุนายน 2561 อัพเดท: 6 มิถุนายน 2561, 14:25 น.
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ Intern กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน มิถุนายน 2561 อัพเดท: 6 มิถุนายน 2561, 14:27 น.
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ Resident กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน มิถุนายน 2561 อัพเดท: 6 มิถุนายน 2561, 15:09 น.
ดูทั้งหมด  
© ใช้กับบราวเซอร์ IE7+, FireFox ,Chome 
INTERNAL MEDICINE MAHARAT NAKHON RATCHASIMA HOSPITAL

ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-235870 แฟกซ์ 044-293044
 
ติดต่อทำเว็บไซด์ E-mail:ifelse05@gmail.com