#
 
 WELCOME TO THE INTERNAL MEDICINE MAHARAT NAKHON RATCHASIMA HOSPITAL 
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ Intern กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน กรกฎาคม 2560
อัพเดทล่าสุดเมื่อ: 30 มิถุนายน 2560,09:03 น. 

ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ Intern กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน กรกฎาคม 2560

  วันที่

INTERN

อฉ.1

ตึก 8 ชั้นL

ตึก 8 ชั้นR

กฟภ.ICU

กฟภ.CCU

1 กค.60

รัฐพล

รินรดา

วรัญญา

กิตติ์รวี

พรชนก

2 กค.60

พัทธมน

ณัฐดนัย

ไกรพิชญ์

พิชชา

สรรพกร

3 กค.60

ณัฐวุฒิ

บุญญานุสรณ์

ศิรธันย์

ฤทธิรงค์

ภัทร

4 กค.60

พรชนก

รัฐพล

รินรดา

วรัญญา

พิชญ์

5 กค.60

สรรพกร

พัทธมน

กิตติ์รวี

ไกรพิชญ์

เมธินี

6 กค.60

ภัทร

ณัฐวุฒิ

พิชชา

ศิรธันย์

ฤทธิรงค์

7 กค.60

พิชญ์

พรชนก

รัฐพล

รินรดา

วรัญญา

8 กค.60

เมธินี

กิตติ์รวี

พัทธมน

ณัฐดนัย

ไกรพิชญ์

9 กค.60

ฤทธิรงค์

พิชชา

ณัฐวุฒิ

บุญญานุสรณ์

ศิรธันย์

10 กค.60

วรัญญา

พิชญ์

พรชนก

รัฐพล

รินรดา

11 กค.60

กิตติ์รวี

เมธินี

สรรพกร

พัทธมน

ณัฐดนัย

12 กค.60

พิชชา

ฤทธิรงค์

ภัทร

ณัฐวุฒิ

บุญญานุสรณ์

13 กค.60

รินรดา

วรัญญา

พิชญ์

พรชนก

รัฐพล

14 กค.60

ณัฐดนัย

ไกรพิชญ์

เมธินี

สรรพกร

กิตติ์รวี

15 กค.60

บุญญานุสรณ์

ศิรธันย์

ฤทธิรงค์

ภัทร

พิชชา

16 กค.60

รัฐพล

รินรดา

วรัญญา

พิชญ์

พรชนก

17 กค.60

พัทธมน

ณัฐดนัย

ไกรพิชญ์

กิตติ์รวี

สรรพกร

18 กค.60

ณัฐวุฒิ

บุญญานุสรณ์

ศิรธันย์

พิชชา

ภัทร

19 กค.60

พรชนก

รัฐพล

รินรดา

วรัญญา

พิชญ์

20 กค.60

สรรพกร

พัทธมน

ณัฐดนัย

ไกรพิชญ์

เมธินี

21 กค.60

พิชญ์

พรชนก

กิตติ์รวี

รินรดา

วรัญญา

22 กค.60

ภัทร

ณัฐวุฒิ

พิชชา

ศิรธันย์

ฤทธิรงค์

23 กค.60

เมธินี

สรรพกร

พัทธมน

ณัฐดนัย

ไกรพิชญ์

24 กค.60

ฤทธิรงค์

กิตติ์รวี

ณัฐวุฒิ

บุญญานุสรณ์

ศิรธันย์

25 กค.60

วรัญญา

พิชชา

พรชนก

รัฐพล

พัทธมน

26 กค.60

ไกรพิชญ์

เมธินี

สรรพกร

รินรดา

ณัฐดนัย

27 กค.60

กิตติ์รวี

ฤทธิรงค์

ภัทร

ณัฐวุฒิ

บุญญานุสรณ์

28 กค.60

พิชชา

วรัญญา

พิชญ์

พรชนก

รัฐพล

29 กค.60

ณัฐดนัย

ไกรพิชญ์

เมธินี

สรรพกร

รินรดา

30 กค.60

บุญญานุสรณ์

ศิรธันย์

ฤทธิรงค์

ภัทร

กิตติ์รวี

31 กค.60

รัฐพล

รินรดา

วรัญญา

พิชญ์

พิชชา

 

ขึ้นบน
 ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์เดือนธันวาคม 2561 
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ Resident กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน ธันวาคม 2561 อัพเดท: 30 พฤศจิกายน 2561, 10:24 น.
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน ธันวาคม 2561 อัพเดท: 30 พฤศจิกายน 2561, 10:23 น.
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ Intern กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน ธันวาคม 2561 อัพเดท: 30 พฤศจิกายน 2561, 10:22 น.
ตารางปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ Staff เวร ER เดือน ธันวาคม 2561 อัพเดท: 30 พฤศจิกายน 2561, 10:21 น.
ตารางปฏบัติงานนอกเวลาราชการของแพทย์ Staff กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน ธันวาคม 2561 อัพเดท: 30 พฤศจิกายน 2561, 10:21 น.
ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรมเดือน ธันวาคม 2561 อัพเดท: 30 พฤศจิกายน 2561, 10:20 น.
ตารางการปฏิบัติงานประจำหอผู้ป่วยของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรมเดือน ธันวาคม 2561 อัพเดท: 30 พฤศจิกายน 2561, 10:19 น.
ดูทั้งหมด  
© ใช้กับบราวเซอร์ IE7+, FireFox ,Chome 
INTERNAL MEDICINE MAHARAT NAKHON RATCHASIMA HOSPITAL

ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-235870 แฟกซ์ 044-293044
 
ติดต่อทำเว็บไซด์ E-mail:ifelse05@gmail.com