INTERNAL MEDICINE:แผนกอายุรกรรมโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
 #
 
 WELCOME TO THE INTERNAL MEDICINE MAHARAT NAKHON RATCHASIMA HOSPITAL 
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ Intern กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน มิถุนายน 2560
อัพเดทล่าสุดเมื่อ: 31 พฤษภาคม 2560,08:19 น. 

ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ Intern กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน มิถุนายน 2560

  วันที่

INTERN

อฉ.1

ตึก 8 ชั้นL

ตึก 8 ชั้นR

กฟภ.ICU

กฟภ.CCU

1 มิย.60

รัฐพล

รินรดา

วรัญญา

พิชญ์

พรชนก

2 มิย.60

พัทธมน

ณัฐดนัย

ไกรพิชญ์

เมธินี

สรรพกร

3 มิย.60

ณัฐวุฒิ

บุญญานุสรณ์

ศิรธันย์

ฤทธิรงค์

ภัทร

4 มิย.60

พรชนก

รัฐพล

รินรดา

วรัญญา

พิชญ์

5 มิย.60

สรรพกร

พัทธมน

ณัฐดนัย

ไกรพิชญ์

เมธินี

6 มิย.60

ภัทร

ณัฐวุฒิ

บุญญานุสรณ์

ศิรธันย์

ฤทธิรงค์

7 มิย.60

พิชญ์

พรชนก

รัฐพล

รินรดา

วรัญญา

8 มิย.60

เมธินี

สรรพกร

พัทธมน

ณัฐดนัย

ไกรพิชญ์

9 มิย.60

ฤทธิรงค์

ภัทร

ณัฐวุฒิ

บุญญานุสรณ์

ศิรธันย์

10 มิย.60

วรัญญา

พิชญ์

พรชนก

รัฐพล

พัทธมน

11 มิย.60

ไกรพิชญ์

เมธินี

สรรพกร

พัทธมน

ณัฐดนัย

12 มิย.60

ศิรธันย์

ฤทธิรงค์

ภัทร

ณัฐวุฒิ

บุญญานุสรณ์

13 มิย.60

รินรดา

วรัญญา

พิชญ์

พรชนก

รัฐพล

14 มิย.60

ณัฐดนัย

ไกรพิชญ์

เมธินี

สรรพกร

พัทธมน

15 มิย.60

บุญญานุสรณ์

ศิรธันย์

ฤทธิรงค์

ภัทร

ณัฐวุฒิ

16 มิย.60

รัฐพล

รินรดา

วรัญญา

พิชญ์

พรชนก

17 มิย.60

พัทธมน

ณัฐดนัย

ไกรพิชญ์

เมธินี

สรรพกร

18 มิย.60

ณัฐวุฒิ

บุญญานุสรณ์

ศิรธันย์

ฤทธิรงค์

ภัทร

19 มิย.60

พรชนก

รัฐพล

รินรดา

วรัญญา

พิชญ์

20 มิย.60

สรรพกร

พัทธมน

ณัฐดนัย

ไกรพิชญ์

เมธินี

21 มิย.60

ภัทร

ณัฐวุฒิ

บุญญานุสรณ์

ศิรธันย์

ฤทธิรงค์

22 มิย.60

พิชญ์

พรชนก

รัฐพล

รินรดา

วรัญญา

23 มิย.60

เมธินี

สรรพกร

พัทธมน

ณัฐดนัย

ไกรพิชญ์

24 มิย.60

ฤทธิรงค์

ภัทร

ณัฐวุฒิ

บุญญานุสรณ์

ศิรธันย์

25 มิย.60

วรัญญา

พิชญ์

พรชนก

รัฐพล

รินรดา

26 มิย.60

ไกรพิชญ์

เมธินี

สรรพกร

พัทธมน

ณัฐดนัย

27 มิย.60

ศิรธันย์

ฤทธิรงค์

ภัทร

ณัฐวุฒิ

บุญญานุสรณ์

28 มิย.60

รินรดา

วรัญญา

พิชญ์

พรชนก

รัฐพล

29 มิย.60

ณัฐดนัย

ไกรพิชญ์

เมธินี

สรรพกร

พัทธมน

30 มิย.60

บุญญานุสรณ์

ศิรธันย์

ฤทธิรงค์

ภัทร

ณัฐวุฒิ

 

ขึ้นบน
 ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์เดือนสิงหาคม 2561 
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ Resident กลุ่มงานอายุรกรรม เดือนสิงหาคม 2561 อัพเดท: 8 สิงหาคม 2561, 09:57 น.
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน สิงหาคม 2561 อัพเดท: 8 สิงหาคม 2561, 09:57 น.
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ Intern กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน สิงหาคม 2561 อัพเดท: 8 สิงหาคม 2561, 09:56 น.
ตารางการปฏิบัติงานประจำหอผู้ป่วยของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรมเดือน สิงหาคม 2561 อัพเดท: 8 สิงหาคม 2561, 09:52 น.
ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรมเดือน สิงหาคม 2561 อัพเดท: 8 สิงหาคม 2561, 09:53 น.
ตารางปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ Staff เวร ER เดือน สิงหาคม 2561 อัพเดท: 8 สิงหาคม 2561, 09:55 น.
ตารางปฏบัติงานนอกเวลาราชการของแพทย์ Staff กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน สิงหาคม 2561 อัพเดท: 8 สิงหาคม 2561, 09:54 น.
ดูทั้งหมด  
© ใช้กับบราวเซอร์ IE7+, FireFox ,Chome 
INTERNAL MEDICINE MAHARAT NAKHON RATCHASIMA HOSPITAL

ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-235870 แฟกซ์ 044-293044
 
ติดต่อทำเว็บไซด์ E-mail:ifelse05@gmail.com