INTERNAL MEDICINE:แผนกอายุรกรรมโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
 #
 
 WELCOME TO THE INTERNAL MEDICINE MAHARAT NAKHON RATCHASIMA HOSPITAL 
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ Intern กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน เมษายน2560
อัพเดทล่าสุดเมื่อ: 31 มีนาคม 2560,09:15 น. 

ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ Intern กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน เมษายน2560  วันที่

INTERN

อฉ.1

ตึก 8 ชั้นL

ตึก 8 ชั้นR

กฟภ.CCU

กฟภ.ICU

1 เมย.60

รชฏ

สิรกาญจน์

ภวิศา

สุขเกษม

พงศ์พิชชา

2 เมย.60

อดิเทพ

เหมือนเพชร

ณอร

สริตา

มณษร

3 เมย.60

รัชนีพร

อดิเทพ

สุขเกษม

รชฏ

สุภวัช

4 เมย.60

สิรกาญจน์

สริตา

เขมนิจภรณ์

ภัณฑิรา

ณอร

5 เมย.60

พงศ์พิชชา

รชฏ

โสมรัชณู

เหมือนเพชร

สิรกาญจน์

6 เมย.60

ณอร

รัชนีพร

สุจารี

เขมนิจภรณ์

ภวิศา

7 เมย.60

ภัณฑิรา

สุภวัช

เชิดพงศ์

วิวรรธชัย

สริตา

8 เมย.60

ภวิศา

มณษร

อดิเทพ

พงศ์พิชชา

เหมือนเพชร

9 เมย.60

สุขเกษม

วิวรรธชัย

เชิดพงศ์

ภัณฑิรา

ณอร

10 เมย.60

พงศ์พิชชา

มณษร

รัชนีพร

ภวิศา

อดิเทพ

11 เมย.60

วิวรรธชัย

สุขเกษม

สริตา

พงศ์พิชชา

สุจารี

12 เมย.60

เหมือนเพชร

เขมนิจภรณ์

รชฏ

มณษร

ณอร

13 เมย.60

สุจารี

สุภวัช

วิวรรธชัย

ภัณฑิรา

สุขเกษม

14 เมย.60

โสมรัชณู

พงศ์พิชชา

ภวิศา

มณษร

เหมือนเพชร

15 เมย.60

สุภวัช

สริตา

เชิดพงศ์

รชฏ

อดิเทพ

16 เมย.60

เหมือนเพชร

โสมรัชณู

สิรกาญจน์

เขมนิจภรณ์

รัชนีพร

17 เมย.60

เชิดพงศ์

ณอร

ภัณฑิรา

สุจารี

วิวรรธชัย

18 เมย.60

สิรกาญจน์

ภวิศา

โสมรัชณู

สุภวัช

สริตา

19 เมย.60

มณษร

สุขเกษม

เหมือนเพชร

สุจารี

ภัณฑิรา

20 เมย.60

ภวิศา

เชิดพงศ์

อดิเทพ

สิรกาญจน์

เขมนิจภรณ์

21 เมย.60

เหมือนเพชร

รชฏ

ณอร

รัชนีพร

วิวรรธชัย

22 เมย.60

เขมนิจภรณ์

สุจารี

สุขเกษม

สริตา

สุภวัช

23 เมย.60

วิวรรธชัย

เชิดพงศ์

สิรกาญจน์

รัชนีพร

ภัณฑิรา

24 เมย.60

ณอร

สุภวัช

สุขเกษม

สุจารี

มณษร

25 เมย.60

รัชนีพร

สริตา

ภวิศา

อดิเทพ

โสมรัชณู

26 เมย.60

มณษร

ณอร

ภัณฑิรา

รชฏ

สุขเกษม

27 เมย.60

สุขเกษม

พงศ์พิชชา

สุจารี

ภวิศา

สริตา

28 เมย.60

เชิดพงศ์

สิรกาญจน์

มณษร

วิวรรธชัย

รชฏ

29 เมย.60

รัชนีพร

อดิเทพ

เหมือนเพชร

โสมรัชณู

เขมนิจภรณ์

30 เมย.60

สุภวัช

รชฏ

มณษร

วิวรรธชัย

พงศ์พิชชา

 

 

 

 

 

 

 

ขึ้นบน
 ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์เดือนสิงหาคม 2561 
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ Resident กลุ่มงานอายุรกรรม เดือนสิงหาคม 2561 อัพเดท: 8 สิงหาคม 2561, 09:57 น.
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน สิงหาคม 2561 อัพเดท: 8 สิงหาคม 2561, 09:57 น.
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ Intern กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน สิงหาคม 2561 อัพเดท: 8 สิงหาคม 2561, 09:56 น.
ตารางการปฏิบัติงานประจำหอผู้ป่วยของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรมเดือน สิงหาคม 2561 อัพเดท: 8 สิงหาคม 2561, 09:52 น.
ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรมเดือน สิงหาคม 2561 อัพเดท: 8 สิงหาคม 2561, 09:53 น.
ตารางปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ Staff เวร ER เดือน สิงหาคม 2561 อัพเดท: 8 สิงหาคม 2561, 09:55 น.
ตารางปฏบัติงานนอกเวลาราชการของแพทย์ Staff กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน สิงหาคม 2561 อัพเดท: 8 สิงหาคม 2561, 09:54 น.
ดูทั้งหมด  
© ใช้กับบราวเซอร์ IE7+, FireFox ,Chome 
INTERNAL MEDICINE MAHARAT NAKHON RATCHASIMA HOSPITAL

ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-235870 แฟกซ์ 044-293044
 
ติดต่อทำเว็บไซด์ E-mail:ifelse05@gmail.com