#
 
 WELCOME TO THE INTERNAL MEDICINE MAHARAT NAKHON RATCHASIMA HOSPITAL 
ตารางปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ Staff เวร ER เดือน มีนาคม 2560
อัพเดทล่าสุดเมื่อ: 28 กุมภาพันธ์ 2560,08:40 น. 

ตารางปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  Staff เวร ER  เดือน  มีนาคม 2560

 วันที่

Staff เวร ER

08.00 - 16.00 น.

16.00-24.00น.

1 มีค.60

-

พ.อัษฎายุธ

2 มีค.60

-

พ.อนุชิต

3 มีค.60

-

พ.ขวัญฤทัย

4 มีค.60

พ.ศรัณย์

พ.อนุตตรี

5 มีค.60

พ.วีรพันธ์

พ.ถิรชาติ

6 มีค.60

-

พ.ครองกมล

7 มีค.60

-

พ.วีรพันธ์

8 มีค.60

-

พ.อนุตตรี

9 มีค.60

-

พ.จุรี

10 มีค.60

-

พ.ศรัณย์

11 มีค.60

พ.ขวัญฤทัย

พ.อัษฎายุธ

12 มีค.60

พ.ศรีสกุล

พ.กนกอร

13 มีค.60

-

พ.ถิรชาติ

14 มีค.60

-

พ.ดารารัตน์

15 มีค.60

-

พ.ศุภกร

16 มีค.60

-

พ.วัชรินทร์

17 มีค.60

-

พ.กิตติพงศ์

18 มีค.60

พ.อธิคม

พ.วิลาวัณย์

19 มีค.60

พ.คณิน

พ.ปิยภัทร

20 มีค.60

-

พ.สุจิณา

21 มีค.60

-

พ.ปิติ

22 มีค.60

-

พ.จิราวดี

23 มีค.60

-

พ.ปิยภัทร

24 มีค.60

-

พ.คณิน

25 มีค.60

พ.จิราวดี

พ.ปิติ

26 มีค.60

พ.สุจิณา

พ.กิตติพงศ์

27 มีค.60

 

พ.วิลาวัณย์

28 มีค.60

 

พ.อธิคม

29 มีค.60

 

พ.กนกอร

30 มีค.60

 

พ.ศรีสกุล

31 มีค.60

 

พ.อัษฎายุธ

 

ขึ้นบน
 ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์เดือนธันวาคม 2561 
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ Resident กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน ธันวาคม 2561 อัพเดท: 30 พฤศจิกายน 2561, 10:24 น.
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน ธันวาคม 2561 อัพเดท: 30 พฤศจิกายน 2561, 10:23 น.
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ Intern กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน ธันวาคม 2561 อัพเดท: 30 พฤศจิกายน 2561, 10:22 น.
ตารางปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ Staff เวร ER เดือน ธันวาคม 2561 อัพเดท: 30 พฤศจิกายน 2561, 10:21 น.
ตารางปฏบัติงานนอกเวลาราชการของแพทย์ Staff กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน ธันวาคม 2561 อัพเดท: 30 พฤศจิกายน 2561, 10:21 น.
ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรมเดือน ธันวาคม 2561 อัพเดท: 30 พฤศจิกายน 2561, 10:20 น.
ตารางการปฏิบัติงานประจำหอผู้ป่วยของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรมเดือน ธันวาคม 2561 อัพเดท: 30 พฤศจิกายน 2561, 10:19 น.
ดูทั้งหมด  
© ใช้กับบราวเซอร์ IE7+, FireFox ,Chome 
INTERNAL MEDICINE MAHARAT NAKHON RATCHASIMA HOSPITAL

ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-235870 แฟกซ์ 044-293044
 
ติดต่อทำเว็บไซด์ E-mail:ifelse05@gmail.com