#
 
 WELCOME TO THE INTERNAL MEDICINE MAHARAT NAKHON RATCHASIMA HOSPITAL 
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ Intern กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน กุมภาพันธ์ 2560
อัพเดทล่าสุดเมื่อ: 31 มกราคม 2560,08:43 น. 

ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ Intern กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน กุมภาพันธ์ 2560

  วันที่

INTERN

อฉ.1

ตึก 8 ชั้นL

ตึก 8 ชั้นR

กฟภ.CCU

กฟภ.ICU

1 กพ.60

ณาวิฏฐา

อัจฉริยา

ยมลพร

ยมลภัทร

ปุณณวิช

2 กพ.60

ธนัฎฐา

ธนัชชา

วรรณิดา

สรวัฒน์

วิศรุต

3 กพ.60

ณรงค์ฤทธิ์

ยมลภัทร

สราวุธ

เมธา

แวววดี

4 กพ.60

ปุณณวิช

ชยุต

ชานิกา

ณาวิฏฐา

ธนัฎฐา

5 กพ.60

ยมลภัทร

ธนัชชา

สรวัฒน์

สราวุธ

อัจฉริยา

6 กพ.60

ยมลพร

ธนัฎฐา

ยศกร

วิศรุต

ณรงค์ฤทธิ์

7 กพ.60

ณรงค์ฤทธิ์

วรรณิดา

กัลลมงคล

ณาวิฏฐา

ชานิกา

8 กพ.60

ธนัชชา

แวววดี

สรวัฒน์

อัจฉริยา

สราวุธ

9 กพ.60

วรรณิดา

ปุณณวิช

เมธา

ณรงค์ฤทธิ์

วิศรุต

10 กพ.60

สราวุธ

ณาวิฏฐา

ชานิกา

ยมลพร

ยมลภัทร

11 กพ.60

ชยุต

วิศรุต

ณรงค์ฤทธิ์

กัลลมงคล

แวววดี

12 กพ.60

วิศรุต

เมธา

ปุณณวิช

ยศกร

วรรณิดา

13 กพ.60

ชานิกา

ยมลพร

ยมลภัทร

วิศรุต

ณรงค์ฤทธิ์

14 กพ.60

อัจฉริยา

กัลลมงคล

ชยุต

ยศกร

ณาวิฏฐา

15 กพ.60

สราวุธ

วิศรุต

ณรงค์ฤทธิ์

ธนัชชา

วรรณิดา

16 กพ.60

ณาวิฏฐา

ชยุต

อัจฉริยา

แวววดี

ธนัฎฐา

17 กพ.60

เมธา

ยมลพร

ณรงค์ฤทธิ์

ชานิกา

ธนัชชา

18 กพ.60

กัลลมงคล

ยศกร

วรรณิดา

แวววดี

สรวัฒน์

19 กพ.60

เมธา

ยมลภัทร

ยมลพร

สราวุธ

ชยุต

20 กพ.60

สรวัฒน์

ธนัชชา

แวววดี

วรรณิดา

ยศกร

21 กพ.60

ยมลภัทร

อัจฉริยา

ธนัฎฐา

ปุณณวิช

เมธา

22 กพ.60

แวววดี

วรรณิดา

ยศกร

สรวัฒน์

สราวุธ

23 กพ.60

อัจฉริยา

ยมลภัทร

ยมลพร

กัลลมงคล

ชยุต

24 กพ.60

ยศกร

เมธา

ปุณณวิช

ธนัฎฐา

สรวัฒน์

25 กพ.60

แวววดี

ณาวิฏฐา

กัลลมงคล

ชานิกา

อัจฉริยา

26 กพ.60

สรวัฒน์

ธนัชชา

ธนัฎฐา

ปุณณวิช

เมธา

27 กพ.60

ยมลพร

ชานิกา

ชยุต

ณาวิฏฐา

กัลลมงคล

28 กพ.60

ยศกร

สราวุธ

ธนัชชา

ธนัฎฐา

สรวัฒน์

 

ขึ้นบน
 ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์เดือนตุลาคม 2561 
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน ตุลาคม 2561 อัพเดท: 5 ตุลาคม 2561, 08:30 น.
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ Resident กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน ตุลาคม 2561 อัพเดท: 5 ตุลาคม 2561, 08:53 น.
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ Intern กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน ตุลาคม 2561 อัพเดท: 5 ตุลาคม 2561, 08:29 น.
ตารางปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ Staff เวร ER เดือน ตุลาคม 2561 อัพเดท: 5 ตุลาคม 2561, 08:28 น.
ตารางปฏบัติงานนอกเวลาราชการของแพทย์ Staff กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน ตุลาคม 2561 อัพเดท: 5 ตุลาคม 2561, 08:28 น.
ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรมเดือน ตุลาคม 2561 อัพเดท: 5 ตุลาคม 2561, 08:27 น.
ตารางการปฏิบัติงานประจำหอผู้ป่วยของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรมเดือน ตุลาคม 2561 อัพเดท: 5 ตุลาคม 2561, 08:27 น.
ดูทั้งหมด  
© ใช้กับบราวเซอร์ IE7+, FireFox ,Chome 
INTERNAL MEDICINE MAHARAT NAKHON RATCHASIMA HOSPITAL

ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-235870 แฟกซ์ 044-293044
 
ติดต่อทำเว็บไซด์ E-mail:ifelse05@gmail.com