#
 
 WELCOME TO THE INTERNAL MEDICINE MAHARAT NAKHON RATCHASIMA HOSPITAL 
ตารางปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ Staff เวร ER เดือน กุมภาพันธ์ 2560
อัพเดทล่าสุดเมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2560,11:13 น. 

ตารางปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  Staff เวร ER  เดือน  กุมภาพันธ์ 2560

 วันที่

Staff เวร ER

08.00 - 16.00 น.

16.00-24.00น.

1 กพ.60

-

พ.จิราวดี

2 กพ.60

-

พ.คณิน

3 กพ.60

-

พ.อนุตตรี

4 กพ.60

พ.ศรีสกุล

พ.วัชรินทร์

5 กพ.60

พ.ถิรชาติ

พ.ครองกมล

6 กพ.60

-

พ.คณิน

7 กพ.60

-

พ.ดารารัตน์

8 กพ.60

-

พ.สุจิณา

9 กพ.60

-

พ.ปิติ

10 กพ.60

-

พ.ศุภกร

11 กพ.60

พ.คณิน

พ.วิลาวัณย์

12 กพ.60

พ.คณิน

พ.ปิติ

13 กพ.60

พ.กิตติพงศ์

พ.คณิน

14 กพ.60

-

พ.กนกอร

15 กพ.60

-

พ.สุจิณา

16 กพ.60

-

พ.จุรี

17 กพ.60

-

พ.ถิรชาติ

18 กพ.60

พ.ดารารัตน์

พ.จิราวดี

19 กพ.60

พ.กิตติพงศ์

พ.ครองกมล

20 กพ.60

-

พ.คณิน

21 กพ.60

-

พ.ปิยภัทร

22 กพ.60

-

พ.คณิน

23 กพ.60

-

พ.วิลาวัณย์

24 กพ.60

-

พ.ศรีสกุล

25 กพ.60

พ.ดารารัตน์

พ.ศุภกร

26 กพ.60

พ.ปิยภัทร

พ.ครองกมล

27 กพ.60

-

พ.สุจิณา

28 กพ.60

-

พ.กนกอร

 

ขึ้นบน
 ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์เดือนธันวาคม 2561 
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ Resident กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน ธันวาคม 2561 อัพเดท: 30 พฤศจิกายน 2561, 10:24 น.
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน ธันวาคม 2561 อัพเดท: 30 พฤศจิกายน 2561, 10:23 น.
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ Intern กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน ธันวาคม 2561 อัพเดท: 30 พฤศจิกายน 2561, 10:22 น.
ตารางปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ Staff เวร ER เดือน ธันวาคม 2561 อัพเดท: 30 พฤศจิกายน 2561, 10:21 น.
ตารางปฏบัติงานนอกเวลาราชการของแพทย์ Staff กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน ธันวาคม 2561 อัพเดท: 30 พฤศจิกายน 2561, 10:21 น.
ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรมเดือน ธันวาคม 2561 อัพเดท: 30 พฤศจิกายน 2561, 10:20 น.
ตารางการปฏิบัติงานประจำหอผู้ป่วยของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรมเดือน ธันวาคม 2561 อัพเดท: 30 พฤศจิกายน 2561, 10:19 น.
ดูทั้งหมด  
© ใช้กับบราวเซอร์ IE7+, FireFox ,Chome 
INTERNAL MEDICINE MAHARAT NAKHON RATCHASIMA HOSPITAL

ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-235870 แฟกซ์ 044-293044
 
ติดต่อทำเว็บไซด์ E-mail:ifelse05@gmail.com